Kiến thức Đào tạo Để tránh tình huống “Nước đến chân mới nhảy”?

Để tránh tình huống “Nước đến chân mới nhảy”?

6
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam“Nếu bạn không hoạch định, bạn sẽ chuốc lấy thất bại.” Có bao giờ bạn thử tính thời gian bạn giải quyết công việc phát sinh trong ngày thay vì các công việc đã lên kế hoạch từ trước? Công việc bán hàng và lãnh đạo nhóm bán hàng có kế hoạch sẽ tăng khả năng đạt được những kết quả mà bạn mong muốn. Bạn có trách nhiệm thực thi những quá trình tạo ra những thành quả kinh tế có lợi.
Bạn có thể phân loại các công việc hằng ngày theo 4 mục sau:
● Quan trọng và Khẩn cấp, phải thực hiện ngay
● Quan trọng nhưng Không Khẩn cấp
● Không quan trọng nhưng Khẩn cấp với người khác
● Không quan trọng và cũng Không Khẩn cấp
Kết quả làm việc một ngày của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn dành nhiều thời gian hơn để giải quyết những công việc, dự án Quan trọng nhưng Không Khẩn cấp?
Hãy xem xét lại những công việc hằng ngày của bạn và phân thành những nhóm như hình dưới:
Nếu bạn dành nhiều thời gian hơn cho công việc ở ô số hai, có phải bạn sẽ không thể đạt được những kết quả dài hạn mà mình mong muốn cho tổ chức bán hàng của bạn?
Bạn cần đảm bảo thiết lập sự ưu tiên và tăng cường hiệu quả công việc. Cần phải chỉ ra các hoạt động mà bạn sẽ phải tạm dừng để tăng cường hiệu quả và các hoạt động cần thực hiện để đạt được những kết quả tốt hơn. Phải có được một cái nhìn rõ ràng về những thành quả bạn mong muốn đạt được.
Làm sao để thiết lập sự ưu tiên
1. Chuẩn bị một danh sách công việc.
2. Tính đến các hoạt động ở ô số 2.
3. Sắp xếp danh sách theo thứ tự dựa trên mức độ quan trọng đối với cá nhân bạn cũng như công việc chung. Xem xét các công việc nào có thể ảnh hưởng đến những công việc khác trên danh sách (Ví dụ, một người nào đó có thể cần một vài thứ từ bạn để thực hiện công việc của họ. Khi đó bạn sẽ không thể bỏ bê trách nhiệm của mình).
4. Đặt ra các thời hạn hoàn thành cho mỗi công việc. Đề ra các thời hạn hoàn thành cho các hoạt động ở ô số 2.
5. Đánh giá hậu quả trong trường hợp không hoàn thành công việc đúng thời hạn.
6. Chỉ ra những thành quả khi hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Theo Dale Carnegie Vietnam

Bài viết này hữu ích chứ?
Không