Kiến thức Cập nhật ngay: lịch nộp báo cáo thuế, tờ khai thuế và...

Cập nhật ngay: lịch nộp báo cáo thuế, tờ khai thuế và tờ khai lệ phí môn bài năm 2021

2951

Nắm rõ lịch nộp báo cáo thuế, tờ khai thuế và tờ khai lệ phí môn bài là điều mà kế toán doanh nghiệp cần nắm để hạn chế nguy cơ bị phạt khi nộp chậm, nộp quá hạn. Lịch nộp báo cáo thuế, tờ khai thuế được phân chia theo từng tháng, quý giúp kế toán ghi nhớ dễ dàng.

I. Thời hạn nộp báo cáo tài chính, tờ khai thuế năm 2021

1. Quy định về thơi hạn nộp báo cáo tài chính

 • Đối với doanh nghiệp Nhà nước

+ Doanh nghiệp thuộc nhà nước thì có thời hạn nộp BCTC chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính

+ Doanh nghiệp, đơn vị có tổng công ty nhà nước hoặc công ty mẹ thì hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

 • Đối với doanh nghiệp khác

+ Doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp hợp danh có thời hạn nộp BCTC chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính

+ Các doanh nghiệp thuộc hình thức còn lại sẽ có thời hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

2. Quy định về thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 • Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
 • Tháng quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.
 • Tháng năm: Chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.
 • Doanh nghiệp kê khai từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.
 • Tờ khai quyết toán năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, ngừng hoạt động thì chậm nhất là ngày thứ 45 từ ngày có quyết định.

3. Quy định về thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ:

 • Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh phải nộp tờ khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Đối với gia đình, cá nhân cho thuê bất động sản thì phải khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản.

lịch nộp báo cáo thuế 2021

II. Lịch nộp báo cáo thuế năm 2021

1. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 1

Ngày 20/1/2021

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2020 (nếu có).

Ngày 30/1/2021

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT quý IV/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2020 (nếu có)
 • BC tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2020
 • Nộp tiền thuế môn bài năm 2021

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 4/2020 (nếu có).
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2020
 • Nộp tiền thuế môn bài năm 2021

2. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 2

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2021.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2021 (nếu có).

3. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 3

Ngày 20/03/2021

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2021.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2021 (nếu có).

Ngày 30/03/2020

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng hay theo quý thì đều cần nộp theo lịch như sau:

 • Báo cáo tài chính năm 2020
 • Quyết toán thuế TNCN 2020
 • Quyết toán thuế TNDN 2020

|Đọc thêm: Cập nhật lịch nộp tờ khai thuế 6 tháng cuối năm 2020

4. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 4

Ngày 20/04/2020

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2021 (nếu có).

Ngày 30/4/2020

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2021 (nếu có).
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I/2021

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT quý 1/2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I/2021
 • Tờ khai thuế TNCN quý I/2021 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2021 (nếu có)

5. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 5

Ngày 20/05/2020

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 04/2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 04/2021 (nếu có).

lịch nộp tờ khai thuế 2021

6. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 6

Ngày 20/06/2020

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 05/2021 (nếu có)

7. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 7

Ngày 20/07/2020

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 06/2021 (nếu có).

Ngày 30/07/2020

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2021 (nếu có)
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II/2021

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT quý II/2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II/2021
 • Tờ khai thuế TNCN quý II/2021 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2021

8. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 8

Ngày 20/08/2020

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 07/2021 (nếu có)

9. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 9

Ngày 20/09/2020

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 08/2021 (nếu có)

10. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 10

Ngày 20/10/2020

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 09/2021 (nếu có)

Ngày 30/10/2020

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III/2021

Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT quý III/2021
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III/2021
 • Tờ khai thuế TNCN quý III/2021 (nếu có)
 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý III/2021 (nếu có)

11. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 11

Ngày 20/11/2020

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2021 (nếu có)

12. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 12

Ngày 20/12/2020

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2021
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2021 (nếu có)

| Đọc thêmTẤT – TẦN – TẬT LƯU Ý, HƯỚNG DẪN KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2020

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu tối đa những sai sót từ việc quên nộp hồ sơ khai thuế và các giấy tờ, báo cáo, phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 cung cấp tính năng nhắc nhở các doanh nghiệp hạn kê khai, quyết toán và nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế môn bài…giúp các doanh nghiệp tránh bị phạt quá hạn theo nghị định 125/2020/NĐ-CP

Anh chị mong muốn tìm hiểu, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 có thể đăng kí nhận tư vấn tại link dưới đây:
dùng thử

Bài viết này hữu ích chứ?
Không