Kiến thức Tài chính kế toán Bộ Tài chính quy định phục hồi, xử lý tài liệu kế...

Bộ Tài chính quy định phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan

937
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2010/TT-BTC ngày 5/7/2010 hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan.

Theo đó, trách nhiêm của đơn vị kế toán có tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan phải thông báo kịp thời cho các cơ quan quản lý liên quan như: Cơ quan tài chính, cơ quan thuế, kho bạc nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp trong thời hạn 15 ngày sau khi phát hiện tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do nguyên nhân khách quan; phải thu thập và phục hồi, xử lý đến mức tối đa có thể được tài liệu kế toán và các tài liệu có liên quan đến công tác kế toán của đơn vị kế toán bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan; phải sưu tập, sao chụp lại đến mức tối đa các tài liệu kế toán bị mất; phải thành lập Ban phục hồi, xử lý tài liệu kế toán để thực hiện các công việc liên quan đến phục hồi, xử lý tài liệu kế toán ngay sau khi thông báo tình hình tới các cơ quan quản lý liên quan.

Thông tư quy định về việc kiểm kê, đánh giá, phân loại kế toán bị huỷ, bị mất như sau: Ban phục hồi, xử lý tài liệu kế toán phải tiến hành kiểm kê, đánh giá, phân loại toàn bộ tài liệu kế toán của đơn vị và lập Biên bản kiểm kê tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan xác nhận kèm theo bảng kê từng loại tài liệu, theo nội dung kế toán, theo tài liệu đang sử dụng hoặc đã chuyển vào kho lưu trữ,… và theo mức độ bị huỷ hoại; phân loại tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại thành tài liệu còn có thể sử dụng được, tài liệu không thể sử dụng được (không thể đọc được, hoặc bị huỷ hoại hoàn toàn), tài liệu bị mất.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về kiểm kê, xác định và xử lý tổn thất về tài sản do các nguyên nhân khách quan; phương pháp phục hồi, xử lý đối với các tài liệu kế toán còn có thể sử dụng được; phương pháp xử lý đối với những tài liệu kế toán không thể sử dụng được hoặc bị mất…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 20/8/2010.

(Theo Bộ Tài chính)

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không