Kiến thức Hướng dẫn Quyết toán thuế TNDN năm 2020 mới nhất

Hướng dẫn Quyết toán thuế TNDN năm 2020 mới nhất

5135
quyết toán thuế doanh nghiệp

Thời điểm Quyết toán thuế TNDN 2020 sắp đến với công việc kế toán phải sắp xếp thực hiện. Để công việc được diễn ra thuận lợi kế toán cần hiểu một số điều dưới đây.

1. Tổng quan về thuế TNDN

1.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

Khi kết thúc năm tài chính, các doanh nghiệp sẽ thực hiện quyết toán thuế TNDN. Hàng quý các doanh nghiệp sẽ phải tạm tính ra số tiền thuế TNDN tạm nộp để cuối năm thực hiện quyết toán để xem trong năm đó doanh nghiệp có phải nộp thuế hay không.

1.2 Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 2 Luật thuế TNDN, người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp) bao gồm:

  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;
  • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;
  • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

2. Thời hạn quyết toán thuế TNDN 2020

Căn cứ: Điểm đ khoản 3 Điều 10 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC, cụ thể:

Điểm đ khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

“Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính”.

Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

“Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó”.

Theo đó, hạn cuối cùng quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 là ngày 30/3/2021.

quyết toán thuế doanh nghiệp

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2020

Xem tại: TẤT – TẦN – TẬT LƯU Ý, HƯỚNG DẪN KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2020

4. Hồ sơ quyết toán thuế TNDN 2020

Theo Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ quyết toán như sau:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN.

– Báo cáo tài chính năm.

– Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành (nếu có), như:

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.

+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.

– Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như: Mẫu số 03-3A/TNDN, mẫu số 03-3B/TNDN, mẫu số 03-3C/TNDN,…

Một số trường hợp cần lưu ý:

– Doanh nghiệp thuộc trường hợp nộp thuế thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa dịch vụ khi khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm thì theo mẫu số 04/TNDN.

Doanh nghiệp thuộc trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên thì kê khai theo từng lần phát sinh chứ không kê khai quyết toán theo năm.

– Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh khác với nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm nộp cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

5. Nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Lưu ý:

– Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

– Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

– Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

– Đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

– Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó thì đơn vị thành viên khai thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

Trên đây là quy định về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Kế toán các doanh nghiệp căn cứ vào quy định trên để khai thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai.

6. Các văn bản pháp luật về thuế TNDN năm 2020

STT Văn bản
1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13
3 Nghị quyết số 116/2020/QH14
4 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
5 Nghị định số 122/2011/NĐ-CP
6 Nghị định số 92/2013/NĐ-CP
7 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP
8 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP
9 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP
10 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP
11 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP
12 Nghị định số 68/2020/NĐ-CP
13 Nghị định số 114/2020/ND-CP
14 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP
15 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP
16 Thông tư số 45/2013/TT-BTC
17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC
18 Thông tư số 119/2014/TT-BTC
19 Thông tư số 151/2014/TT-BTC
20 Thông tư số 96/2015/TT-BTC
21 Thông tư số 147/2016/TT-BTC
22 Thông tư số 28/2017/TT-BTC
23 Thông tư số 41/2017/TT-BTC

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ quy định của Bộ Tài chính hỗ trợ kế toán thực hiện nghiệp về Quyết toán thuế và lập BCTC. Anh chị có thể tìm hiểu tất – tần – tật lưu ý và hướng dẫn về Quyết toán thuế năm 2020 tại đây:

| Xem chi tiết: TẤT – TẦN – TẬT LƯU Ý, HƯỚNG DẪN KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2020

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý tài chính kế toán của doanh nghiệp, đặc biệt với kì Quyết toán thuế TNDN 2020, TNCN 2020 và BCTC. Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý tài chính của doanh nghiệp. Phần mềm có nhiều tính năng nổi bật như: tự động lập báo cáo tài chính, tự động cập nhập thông tư quy định mới… Anh chị có thể đăng ký dùng thử phần mềm tại đây:

dùng thử phần mềm

Bài viết này hữu ích chứ?
Không