Kiến thức Hướng dẫn khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN trên phần mềm HTKK

Hướng dẫn khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN trên phần mềm HTKK

491
tờ khai mẫu 05

Tờ kê khai thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) mẫu 05/KK-TNCN được nhiều kế toán sử dụng mỗi dịp kê khai quyết toán thuế. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế TNCN chi tiết trên phần mềm HTKK.

I. Hướng dẫn khai thuế TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN

Bước 1: Vào Phần mềm Hỗ trợ kê khai (phiên bản mới nhất)

=> Chọn: Thuế Thu Nhập Cá Nhân
=> Chọn: 05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN(TT92/2015)

Màn hình sẽ xuất hiện bẳng chọn kỳ tính thuế như sau:

TNCN mẫu 05

thuế TNCN mẫu 05

  • Thuế TNCN có 2 kỳ kê khai

– Kê khai theo quý dành cho:
+ Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý.
+ Hoặc doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50 triệu.

– Kê khai theo tháng: dành cho DN kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 triệu trở lên.

– Và thực hiện ổn định theo nguyên tắc: Xác định 1 lần rồi áp dụng cho cả năm
(Mỗi năm xác định 1 lần vào lần kỳ (tháng) đầu tiên phát sinh số tiền thuế TNCN phải khấu trừ)

Bạn xác định kỳ kê khai thuế theo tháng/quý theo thực tế phát sịnh của doanh nghiệp mình sau đó lựa chọn bằng cách tích vào kỳ áp dụng: trong hình trên Kế Toán Thiên Ưng đang chọn kỳ kê khai thuế TNCN theo quý và thực hiện kê khai cho quý 3 năm 2020

Sau khi các bạn chọn xong, màn hình sẽ xuất hiện giao diện tờ khai thuế TNCN – Mẫu số: 05/KK-TNCN
( Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính )

thuế TNCN mẫu 05 TNCN

| Xem thêm: 40 lưu ý quyết toán thuế TNCN, TNDN và BCTC năm 2020

Hướng dẫn cách xác định kỳ khai thuế TNCN và thuế GTGT

Để hỗ trợ cho anh chị kế toán thực hiện quyết toán thuế và lên BCTC năm 2020 dễ dàng. MISA gửi tặng anh chị bộ tài liệu quyết toán thuế năm 2020 dành cho doanh nghiệp, anh chị vui lòng đăng ký nhận tại đây:

Bước 2: Cách lập  tờ khai thuế TNCN theo quý Mẫu số: 05/KK-TNCN

Chi tiết các phần cụ thể như sau:

– Căn cứ để làm tờ khai thuế TNCN quý là bảng tính thuế TNCN quý.
– Cách lập các chỉ tiêu trên tờ khai 05/KK-TNCN

+ Chỉ tiêu [21] Tổng số người lao động: là tổng số cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà công ty bạn đã trả thu nhập trong kỳ. (Trong kỳ các bạn đã lương cho bao nhiêu người thì đưa hết họ vào đây – không phân biệt người lao động đó có bị khấu trừ thuế TNCN hay không)

+ Chỉ tiêu [22] Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: là tổng số cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên mà công ty bạn đã trả thu nhập trong kỳ.

+ Chỉ tiêu [23]: Tìm Tổng số cá nhân đã bị khấu trừ Thuế: 23 = 24 + 25
Phần mềm tự tổng hợp ở chỉ tiêu 24 và 25, các bạn không thể điền.

+ Chỉ tiêu [24] Cá nhân cư trú: là số cá nhân cư trú mà công ty bạn đã trả thu nhập đã khấu trừ thuế.
(Trong ví dụ tại bảng tính quý 3/2020: có 2 người: Hoàng Văn Hào và Nguyễn Thị Hiền -> là 2 cá nhân cư trú bị khấu trừ thuế)

+ Chỉ tiêu [25] Cá nhân không cư trú: là số cá nhân không cư trú mà công ty bạn đã trả thu nhập đã khấu trừ thuế. (Trong ví dụ tại bảng tính quý 3/2020: có 1 người: Chuyên gia A là cá nhân không cư trú đã bị khấu trừ thuế)

– Chỉ tiêu [26] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân: Chỉ tiêu [26] = [27] + [28]

+ Chỉ tiêu [27] Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân cư trú trong kỳ.

+ Chỉ tiêu [28] Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân không cư trú trong kỳ.

+ Chỉ tiêu [29]: Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế: Chỉ tiêu [29] = [30] + [31]

=> các bạn không thể điền, phần mềm tự cộng ở chỉ tiêu 30 và 31.

+ Chỉ tiêu [30] Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế theo trong kỳ.

Trong ví dụ tại bảng tính quý 3/2020: có 2 cá nhân cư trú là Hoàng Văn Hào (TNCT =
40.500.000) và Nguyễn Thị Hiền (TNCT = 3.800.000) đã bị khấu trừ thuế TNCN => Chỉ
tiêu [30] = 40.500.000 + 3.800.000 = 44.300.000

+ Chỉ tiêu [31] Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân không cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế trong kỳ.

Trong ví dụ tại bảng tính quý 3/2020: có 1 người: Chuyên gia A là cá nhân không cư trú đã bị khấu trừ thuế với mức TNCN là: 20.000.000

Các bạn phân biệt: Chỉ tiêu 26,27, 28 và chỉ tiêu 29, 30, 31 như sau nhé:

– Điểm giống nhau: đều tìm thu nhập chịu thuế
– Điểm khác nhau:
+ Chỉ tiêu 26,27, 28: Tìm tất cả thu nhập chịu thuế của người lao động
+ Chỉ tiêu 29, 30, 31: Chỉ tìm thu nhập chịu thuế của những người lao động ĐÃ BỊ KHẤU TRỪ THUẾ

+ Chỉ tiêu [32] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ: Chỉ tiêu [32] = [33] + [34] .
Số tiền phát sinh tại chỉ tiêu 32 này là số thuế TNCN mà các bạn phải nộp trong kỳ
Hạn nộp tiền chính là hạn nộp tờ khai

+ Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau
+ Theo quý: Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu quý sau

+ Chỉ tiêu [35] Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

+ Chỉ tiêu [36] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ trên khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động. Chỉ tiêu [35] = [36] * 10%

| Xem thêm: Giải đáp toàn bộ vướng mắc về quyết toán thuế TNCN năm 2020

II. Cách làm tờ khai thuế TNCN theo tháng

Các bước thực hiện để làm tờ khai thuế Thu nhập cá nhân theo tháng như sau:

Bước 1: Lập bảng tính thuế thuế thu nhập cá nhân theo tháng
Căn cứ vào số tiền lương mà NLĐ được trả trong tháng để tính ra số thuế TNCN phải nộp của từng tháng.

Bước 2: Làm tờ khai thuế TNCN theo tháng trên phần mềm HTKK
Căn cứ vào bảng tính thuế TNCN theo tháng đã làm ở bước 1, các bạn tiến hành đưa số liệu vào tờ khai tháng.

Cách làm tờ khai các bạn thực hiện tương tự như theo quý!

Trên đây là những lưu ý trong quá trình lập Thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN. Chúc anh chị kế toán thành công!

Để hỗ trợ cho anh chị kế toán thực hiện quyết toán thuế và lên BCTC năm 2020 dễ dàng. MISA gửi tặng anh chị bộ tài liệu quyết toán thuế năm 2020 dành cho doanh nghiệp, anh chị vui lòng đăng ký nhận tại đây:

Bài viết này hữu ích chứ?
Không