Lương lãnh đạo tập đoàn kinh tế cao nhất 36 triệu/tháng

30
Tiền lương đối với viên chức quản lý chuyên trách được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát và có khống chế mức hưởng tối đa.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Đó là nội dung đáng chú ý trong Nghị định số 51/2013-NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/7/2013.
Theo đó, quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý được xác định theo năm, tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động, do công ty xây dựng và trình chủ sở hữu phê duyệt. Hàng tháng, viên chức quản lý được tạm ứng bằng 80% của số tiền lương, thù lao tạm tính cho tháng đó; số 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm.
Thù lao đối với viên chức quản lý không chuyên trách tại công ty được tính theo công việc và thời gian làm việc, nhưng không vượt quá 20% tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách. Đối với viên chức quản lý được cử đại diện vốn góp ở nhiều công ty, doanh nghiệp khác thì khoản thù lao do công ty, doanh nghiệp khác trả được nộp về công ty để chi trả theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tối đa không vượt quá 50% mức tiền lương thực tế được hưởng tại công ty. Phần còn lại (nếu có) được hạch toán vào thu nhập khác của công ty. 
Về hệ số lương của cán bộ quản lý, Nghị định nêu rõ, chức danh chủ tịch hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế hưởng hệ số 8,8 – 9,1; tổng giám đốc 8,5 – 8,8; các thành viên hội đồng quản trị 7,9 – 8,2; kế toán trưởng 7,6 – 7,9.
Đối với các tổng công ty đặc biệt, các tổng công ty và tương đương và các công ty cấp 1, 2, 3, hệ số lương của cán bộ quản lý dao động từ 4,3 – 8,5, tương ứng với các chức vụ nêu trên.
Cùng với hệ số lương, Nghị định của quy định rõ bảng lương cơ bản của các viên chức quản lý nói trên để các tập đoàn, tổng công ty xác định quỹ tiền lương hàng năm.
Theo đó, mức cao nhất đối với chức danh chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế là 36 triệu đồng/tháng. Các vị trí còn lại như tổng giám đốc, thành viên, kế toán trưởng dao động từ 29 – 35 triệu đồng/tháng.
Các vị trí tương ứng tại các tổng công ty dao động từ 16 – 33 triệu đồng/tháng, tùy từng vị trí cụ thể.
Nghị định cũng nêu rõ, các chủ sở hữu tiếp nhận, phê duyệt quỹ tiền lương cho cán bộ quản lý nói trên phải trên cơ sở thỏa thuận với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Sau khi phê duyệt phải gửi lại Bộ để tổng hợp, theo dõi.

Theo tinkinhte.com

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không