Kiến thức Tài chính kế toán Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ...

Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được NSNN hỗ trợ và NS các cấp.

20943

 Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phần mềm MISA Mimosa.NET X1 đã áp dụng theo thông tư 01

        Thông tư Số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 10/2004/TT-BTC ngày 19/02/2004. Đối với việc xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán ngân sách năm 2005 tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2004/TT-BTC ngày 19/02/2004.

        Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính áp dụng cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (Gọi chung là đơn vị dự toán) và cơ quan tài chính các cấp.

Thông tư Số 01/2007/TT-BTC

(theo www.mof.gov.vn)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không