Kiến thức Tài chính kế toán Quy chế thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng...

Quy chế thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán

7203

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam      Ngày 16/11/2007 Bộ Tài chính ra quyết định số 94/2007/QĐ-BTC thay thế Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC ngày 9/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán.

        Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề cấp Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Tải về

(theo www.mof.gov.vn)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không