Kiến thức Tài chính kế toán Bảng kê mua hàng là gì? Mẫu bảng kê mua hàng

Bảng kê mua hàng là gì? Mẫu bảng kê mua hàng

5123

Theo Thông tư 78/2014?TT-BTC, khi mua hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không phải lập hóa đơn phải lập bảng kê thu mua hàng hóa theo mẫu ban hành kèm thông tư này.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
– Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng trên mà đơn vị mua của người bán không có hóa đơn, lập bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua hàng, doanh nghiệp ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê, tổng hợp bảng kê hàng tháng. Hàng hóa mua vào lập theo bảng kê này được căn cứ vào chứng từ mua bán giữa người bán và người mua lập trong đó ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ, số CMTND của người bán và ký nhận của bên bán và bên mua.
– Đối với doanh nghiệp có tổ chức các trạm nơi thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung của các trạm.
Mẫu số: 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không