Kiến thức Tài chính kế toán Những nội dung mới của Luật thuế GTGT (sửa đổi) và Luật...

Những nội dung mới của Luật thuế GTGT (sửa đổi) và Luật thuế TNDN (sửa đổi)

11936

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Ảnh minh họa

        Vừa qua, Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) (sửa đổi) và Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/06/2008 và được áp dụng từ ngày 01/01/2009.

        Lần sửa đổi này nhằm khắc phục những hạn chế của Luật hiện hành về: Đối tượng chịu thuế, mức thuế suất, điều kiện hoàn thuế, khấu trừ thuế và để đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập và góp phần thúc đẩy SXKD trong nước phát triển lành mạnh, bền vững.

Luật Thuế sửa đổi có một số thay đổi đáng chú ý như:

Về Thuế GTGT

  • Thu hẹp diện không chịu thuế GTGT: Sửa điều 4 luật hiện hành từ 28 nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT xuống còn 25 nhóm hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
  • Quy định bổ sung rõ thêm nhóm hàng chịu thuế suất GTGT: 0%; 5% và 10%.
  • Quy định mới về điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào: Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp mua từng lần có giá trị nhỏ hơn 20 triệu đồng (VND).
  • Nếu trường hợp khai sót thuế GTGT đầu vào thì được khai bổ sung nhưng tối đa 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh sai sót.

Về Thuế TNDN

  • Thuế suất thuế TNDN hạ từ 28% xuống còn 25% kể từ ngày 01/01/2009 và quy định rõ hơn về mức thuế suất cũng như các đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế TNDN.
  • Thuế TNDN – Nội dung có sửa đổi 8 vấn đề sau:

                1. Người nộp thuế 
                2. Thu nhập chịu thuế 
                3. Thu nhập được miễn thuế 
                4. Chi phí được trừ để xác định thu nhập 
                5. Thuế suất 
                6. Nơi nộp thuế 
                7. Ưu đãi thuế 
                8. Chuyển đổi áp dụng chính sách mới

Chi tiết xem các văn bản sau:

        1. Luật Thuế GTGT 2008 
        2. Luật Thuế TNDN 2008

Theo BTC

Bài viết này hữu ích chứ?
Không