Kiến thức Tài chính kế toán QĐ số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Chế độ Kế toán...

QĐ số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Chế độ Kế toán doanh nghiệp

191987
Ngày 20/03/2006, Bộ Tài Chính đã ban hành QĐ số 15/2006/QĐ-BTC thay thế QĐ số 1141TC/QĐ/CĐKT áp dụng cho các doanh nghiệp theo chế độ kế toán 1141 và các thông tư chuẩn mực kế toán khác. Quyết định số 15 thống nhất áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước từ năm tài chính 2006.

>>> Tải về QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

 

MISA Phát hành MISA-SME 7.5 đáp ứng yêu cầu QĐ 15/2006/QĐ-BTC

 
Để giúp các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, các khách hàng đang sử dụng phần mềm MISA- SME thuận tiện trong việc thực hiện Chế độ kế toán doanh nghiệp, Công ty Cổ phần MISA đã phát hành phiên bản mới MISA-SME Version 7.5 cập nhập toàn bộ QĐ số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 về tiêu chuẩn điều kiện của phần mềm kế toán. Phiên bản mới đã được phát hành vào ngày 20/05/2006 có những điểm mới như sau:

1. Về hệ thống tài khoản có bổ sung Tài khoản mới, đổi tên một số Tài khoản và bỏ một số tài khoản, cụ thể như sau thể sau:
– Bổ sung 8 Tài khoản tổng hợp (VD: 158, 243, 347, 821…) và quy định mở tiết cho một số tài khoản một số tài khoản (VD: 128, 334…)
– Sửa tên 4 tài khoản tổng hợp và một tài khoản chi tiết (VD: 142, 512. 003, 008, 1212)
– Bỏ 2 tài khoản tổng hợp (VD:TK 451 và 009) và bổ sung một số tài khoản chi tiết (VD: 1421, 1422, 5211, 5212, 0081, 0082,…)
Ngoài ra QĐ 15 còn có một số thay đổi trong quy trình hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn chi tiết quy trình hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp thông qua các tài khoản 243, 347, 821…

2. Về báo cáo tài chính
– Bổ sung Báo cáo tài chính giữa niên độ áp dụng cho các Doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
– Thay đổi một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính (gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ…).
Ví dụ: + Bảng cân đối kế toán: Bổ sung Mã 152-Thuế GTGT được khấu trừ; mã 154- Thuế và các khoản nộp nhà nước, Mã 212- Vốn kinh doanh ở đơn vị thực thuộc, Mã 336- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, Mã 337- Dự phòng phải trả dài hạn… + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Bỏ phần II, Phần III và thêm một số chỉ tiêu (VD: Mã 51- Chi phí thuế thu nhập hiện hành, Mã 52- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại, Mã 70- Lãi cơ bản trên cổ phiếu, Bỏ chỉ tiêu “Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp”…)…

3. Về hình thức kế toán, chứng từ và các sổ sách kế toán
Ngoài 4 hình thức kế toán cũ (Nhật ký chung, Nhật ký-sổ cái, chứng từ ghi sổ, nhật ký-chứng từ), QĐ15/2006/QĐ-BTC bổ sung thêm hình thức kế toán trên máy vi tính. Các chứng từ, sổ sách kế toán thống nhất theo mẫu của bộ tài chính ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC.

4. Tự động chuyển đổi dữ liệu các phiên bản cũ lên 7.5 Dữ liệu của các phiên bản 7.0 và 7.1 sẽ tự động được chuyển đổi lên phiên bản 7.5. 

 
Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính – kế toán:
-Tự động hạch toán các chứng từ thu, chi tiền theo từng loại tiền (nội tệ, ngoại tệ) giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu
– Dự báo dòng tiền thu, chi trong tương lai giúp doanh nghiệp tối ưu vòng quay vốn.
– Dịch vụ ngân hàng điện tử: Chuyển tiền điện tử; Tra cứu số dư tài khoản; Tra cứu lịch sử giao dịch; Tự động đối chiếu sổ phụ ngân hàng, tự động hạch toán các giao dịch thu, chi tiền tiền gửi ngay trên phần mềm.
– Cho phép tổng hợp công nợ phải thu theo từng khách hàng, nhân viên bán hàng, bộ phận bán hàng, thị trường, hợp đồng, đơn đặt hàng; hóa đơn, hạn nợ…
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Bài viết này hữu ích chứ?
Không