Kiến thức Tài chính kế toán Họp hội đồng thẩm định chương trình khung chương trình bồi dưỡng...

Họp hội đồng thẩm định chương trình khung chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán

37

Chiều ngày 16/10/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Hội đồng thẩm định chương trình khung “Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán”, do TS Lê Đình Thăng – Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì biên soạn đã họp cho ý kiến hoàn thiện tài liệu. Dự họp có GS.TS Đoàn Xuân Tiên, chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng thẩm định. 


Hội đồng thẩm định chương trình khung 
“Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán”

Tại buổi họp, TS Lê Đình Thăng đã trình bày khái quát quá trình tổ chức biên soạn và những nội dung cơ bản của 02 chương trình đào tạo. Theo đó, 02 chương trình đào tạo được nghiên cứu biên soạn nhằm trang bị cho học viên là Kiểm toán viên nhà nước đáp ứng tiêu chuẩn Trưởng Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, lãnh đạo, tổ chức hoạt động kiểm toán.
 
Về mục tiêu cụ thể, Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng Đoàn kiểm toán sẽ giúp trang bị cho học viên các kỹ năng quản lý, lãnh đạo gồm: Tổ chức, sắp xếp nhân sự Đoàn kiểm toán; Tổ chức hội nghị; Tổ chức và kiểm soát tiến độ công việc của các Tổ kiểm toán; Kiểm soát và đánh giá chất lượng công việc của các Tổ kiểm toán; Kinh nghiệm xử lý các mối quan hệ trong hoạt động kiểm toán gắn với vị trí Trưởng Đoàn kiểm toán.
 
Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Tổ trưởng Tổ kiểm toán được xây dựng nhằm trang bị cho học viên các kỹ năng quản lý, lãnh đạo: Định hướng và kiểm soát nhân sự tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước; Phân công công việc và giao việc; Tổ chức và kiểm soát tiến độ công việc; Kiểm soát và đánh giá chất lượng kiểm toán của Tổ kiểm toán; Kinh nghiệm xử lý các mối quan hệ trong hoạt động kiểm toán gắn với vị trí Tổ trưởng Tổ kiểm toán… nhằm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ kiểm toán được phân công của Tổ trưởng Tổ kiểm toán đáp ứng yêu cầu phát triển của KTNN.
 
Theo Ban soạn thảo, 02 Chương trình được xây dựng trên cơ sở những nhiệm vụ cơ bản của Trưởng Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán; bám sát các quy định của KTNN; tập trung đào tạo kỹ năng mềm gắn với vị trí công việc của Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo, điều hành Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán. 
 
Tổng thời lượng đào tạo của mỗi chương trình là 40 tiết, trong đó đào tạo tập trung trên lớp với 02 chuyên đề, gồm 32 tiết, viết thu hoạch 8 tiết. Nội dung 02 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo của Trưởng Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán; Chuyên đề 2 – Trao đổi kinh nghiệm về việc vận dụng các kỹ năng mềm của Trưởng Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán.
 
Theo nhận xét của các thành viên Hội đồng thẩm định, tài liệu được biên soạn công phu, có nội dung phù hợp với chương trình đào tạo Kiểm toán viên nhà nước; bố cục logic và đảm bảo tính khoa học, có giá trị hữu ích trong công tác đào tạo, nghiên cứu. Tuy nhiên để tài liệu hoàn thiện và đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo của Ngành, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã tham gia một số ý kiến để chủ trì biên soạn chỉnh sửa về bố cục, nội dung của tài liệu.
 
GS.TS Đoàn Xuân Tiên – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị chủ trì biên soạn trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định, hoàn thiện tài liệu theo hướng lựa chọn những nội dung cơ bản nhất liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN để đưa vào chương trình học; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, giải quyết tình huống, thảo luận nhóm … qua đó giúp học viên vận dụng tốt kiến thức đã được đào tạo trong thực tiễn kiểm toán. Phó Tổng Kiểm toán cũng đề nghị chủ trì biên soạn biên tập lại nội dung tài liệu để giảm bớt thời lượng đào tạo và tránh trùng lắp với nội dung đào tạo tại các chương trình đào tạo khác.
 
Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của tác giả biên soạn tài liệu, Hội đồng thẩm định thống nhất Chương trình khung chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành. Thời gian chỉnh sửa hoàn thiện tài liệu trong vòng 1 tháng tính từ ngày Hội đồng thẩm định cho ý kiến.