Kiến thức Tài chính kế toán Hướng dẫn hạch toán tài khoản 451 – Quỹ tích lũy trả...

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 451 – Quỹ tích lũy trả nợ

441
Tài khoản 451 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình xác định kết quả chênh lệch thu chi làm tăng. Vậy cách hạch toán tài khoản 451 như thế nào? Dưới đây là một số hướng dẫn hạch toán tài khoản 451 – quỹ tích lũy trả nợ, kế toán các doanh nghiệp cần lưu ý để tránh các sai sót.

1. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 451 – Quỹ Tích lũy trả nợ

 • Việc ghi tăng, giảm quỹ phải tuân thủ các quy định của chế độ tài chính hiện hành đối với các khoản thu, các khoản chi của quỹ tích lũy trả nợ
 • Các khoản thu của quỹ tích lũy trả nợ được phản ánh qua TK 541 “Thu hoạt động quỹ” và TK 541 “Thu quản lý quỹ”
 • Các khoản chi của quỹ tích lũy trả nợ được phản ánh qua TK 641 “Chi hoạt động quỹ” và TK 642 “Chi quản lý quỹ”
 • Sau khi xác định kết quả chênh lệch thu chi, căn cứ số chênh lệch, kế toán ghi tăng hoặc giảm quỹ tích lũy trả nợ.
hạch toán tài khoản 451

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 451 – Quỹ tích luỹ trả nợ

 • Bên Nợ:
Phản ánh số quỹ tích luỹ trả nợ giảm do xác định kết quả chênh lệch chi lớn hơn thu của quỹ tích lũy trả nợ.
 • Bên Có:
Phản ánh số quỹ tích luỹ trả nợ tăng do xác định kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi của quỹ tích lũy trả nợ.
 • Số dư bên Có:
Phản ánh số dư của quỹ tích luỹ trả nợ hiện có.
Tài khoản 451 – Quỹ tích lũy trả nợ có 2 tài khoản cấp 2:
 • Tài khoản 4511 – Nguồn hoạt động quỹ: Phản ánh nguồn quỹ trích lập từ thu, chi hoạt động của quỹ.
 • Tài khoản 4512 – Nguồn quản lý quỹ: Phản ánh nguồn quỹ trích lập từ thu, chi quản lý của quỹ.

3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu

 • Cuối kỳ, kế toán thực hiện việc kết chuyển số thu hoạt động quỹ và thu quản lý quỹ vào tài khoản xác định kết quả, ghi:
Nợ TK 541 – Thu hoạt động quỹ

Nợ TK 542 – Thu quản lý quỹ

Có TK 911 – Xác định kết quả (9111, 9112).

 • Cuối kỳ, kế toán thực hiện việc kết chuyển số chi hoạt động quỹ và chi quản lý quỹ vào tài khoản xác định kết quả, ghi:
Nợ TK 911 – Xác định kết quả (9111, 9112)

Có TK 641 – Chi hoạt động quỹ

Có TK 642 – Chi quản lý quỹ.

 • Tính và kết chuyển số thu nhỏ hơn chi của hoạt động quỹ và quản lý quỹ, ghi:
Nợ TK 451 – Quỹ tích luỹ trả nợ (4511, 4512).
Có TK 911 – Xác định kết quả (9111, 9112).
 • Tính và kết chuyển số thu lớn hơn chi của hoạt động quỹ và quản lý quỹ, ghi:
Nợ TK 911 – Xác định kết quả (9111, 9112)

Có TK 451 – Quỹ tích luỹ trả nợ (4511, 4512).

form-news
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không