Kiến thức Tài chính kế toán Ban hành Thông tư hướng dẫn kế toán khi chuyển nghiệp 100%...

Ban hành Thông tư hướng dẫn kế toán khi chuyển nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần

2551

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

        Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 106/2008/TT-BTC hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần

        Theo đó, các DN 100% vốn Nhà nước trước khi chuyển thành Công ty Cổ phần, DN sẽ phải kiểm kê, phân loại tài sản DN đang quản lý,sử dụng tại thời điểm xác định giá trị DN, xử lý các vấn đề về tài chính đến thời điểm xác định giá trị DN và lập báo cáo tài chính DN từ thời điểm xác định giá trị DN đến thời điểm DN chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần; điều chỉnh sổ kế toán, lập hồ sơ bàn giao và tổ chức bàn giao giữa DN và công ty cổ phần. Khi nhận tài sản, nguồn vốn bàn giao từ doanh nghiệp cổ phần hoá, Công ty Cổ phần phải mở sổ kế toán mới để phản ánh giá trị tài sản, nguồn vốn nhận bàn giao.

        Cụ thể, tại thời điểm Công ty Cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cổ phần hoá phải khoá sổ kế toán. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cổ phần hoá phải lập báo cáo tài chính cho kỳ kế toán tính từ ngày xác định giá trị doanh nghiệp đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gửi cơ quan quyết định giá trị doanh nghiệp và cơ quan quản lý tài chính cùng cấp để phối hợp kiểm tra xác định giá trị doanh nghiệp.

        Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kể từ ngày xác định giá trị doanh nghiệp đến ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải được lập theo các quy định như Báo cáo tài chính năm trong Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các hướng dẫn tại Thông tư này.

        Tải thông tư 106/2008/TT-BTC

Bài viết này hữu ích chứ?
Không