Kiến thức Tài chính kế toán Thông tư số 210/2009/TT-BTC hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán...

Thông tư số 210/2009/TT-BTC hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế

11258
Ngày 06/11/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 210/2009/TT-BTC hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính, áp dụng cho tất cả các đơn vị thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế tại Việt Nam có các giao dịch liên quan đến công cụ tài chính.

Các nội dung hướng dẫn áp dụng trong Thông tư này được căn cứ vào Chuẩn mực kế toán quốc tế và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế được Uỷ ban Chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành, công bố năm 2007. Cụ thể, Thông tư này quy định áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế số 32 “Công cụ tài chính: trình bày” và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 07 “Công cụ tài chính: thuyết minh”.

Theo đó, Chuẩn mực kế toán quốc tế số 32 áp dụng cho: các hợp đồng mua hoặc bán các khoản mục phi tài chính được thanh toán thuần bằng tiền mặt hoặc các công cụ tài chính khác hoặc bằng cách trao đổi các công cụ tài chính; các hợp đồng quyền chọn về việc mua hoặc bán các khoản mục phi tài chính có thể thanh toán thuần bằng tiền mặt hoặc công cụ tài chính khác hoặc bằng cách trao đổi các công cụ tài chính.

Bên cạnh đó, việc quy định áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 07 nhằm mục đích hướng dẫn thuyết minh về công cụ tài chính để giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính đánh giá sự ảnh hưởng của công cụ tài chính đến tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của đơn vị; đánh giá bản chất cũng như phạm vi của các rủi ro phát sinh từ công cụ tài chính và cách thức quản trị rủi ro của đơn vị.

Toàn văn Thông tư số 210/2009/TT-BTC

(theo www.mof.gov.vn)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không