Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 131 – Phải thu khách...

Tài khoản 131 dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh...