Kiến thức Tài chính kế toán Điều kiện đối với các tổ chức nhận in hoá đơn

Điều kiện đối với các tổ chức nhận in hoá đơn

535
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT, tại Khoản 3, Điều 6 thông tư này hướng dẫn điều kiện nhận in của cơ sở in như sau: “Khi nhận in giấy tờ có giá, hóa đơn theo quy định của pháp luật phải có bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước quản lý loại giấy tờ đó và thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan”.

Sau khi thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông (tại Công văn số 4054/BTTT-CXB ngày 03/12/2010), Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Đối với in hóa đơn thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan, cụ thể là thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, theo đó điều kiện của tổ chức nhận in hoá đơn là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh còn hiệu lực và có giấy phép hoạt động ngành in (bao gồm cả in xuất bản phẩm và không phải xuất bản phẩm).

(Theo Tài chính điện tử)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không