Kiến thức Các loại tờ khai, báo cáo phải nộp hàng tháng, hàng quý

Các loại tờ khai, báo cáo phải nộp hàng tháng, hàng quý

366

Công việc kế toán luôn đòi hỏi sự chính xác, rõ ràng trong mọi số liệu và báo cáo. Bên cạnh đó việc đảm bảo thời hạn để nộp các loại tờ khai, báo cáo cũng hết sức quan trọng, giúp doanh nghiệp tránh khỏi bị phạt khi nộp muộn, nộp quá thời hạn.

1. Các loại tờ khai, báo cáo cần nộp hàng tháng

1.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Trường hợp nếu doanh nghiệp không có phát sinh nào trong tháng thì không phải nộp tờ khai
 • Nếu thuế thu nhập cá nhân phải nộp >50.000.000 phát sinh trong tháng thì doanh nghiệp thực hiện kê khai theo tháng

Báo cáo thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng gồm:

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN. (Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập từ tiền lương, tiền công).
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03/KK-TNCN. (Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền…)

1.2. Thuế giá trị gia tăng

 • Đối với doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng thì thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng theo phương pháp trực tiếp
 • Trường hợp doanh nghiệp chứng minh được việc mua sắm tài sản cố định trên 1 tỷ đồng thì có thể làm công văn xin để được kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Doanh nghiệp dù không phát sinh hay phát sinh thì doanh nghiệp cần phải lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng.

 • Trường hợp doanh nghiệp thực hiện kê khai theo phương pháp khấu trừ

Đối với phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng bằng phương pháp khấu trừ, kế toán cần có các tài liệu liên quan như:

+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT

+ Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT

+ Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT

+ Kèm theo các phụ lục khác (nếu có)

 • Trường hợp doanh nghiệp thực hiện kê khai theo phương pháp trực tiếp

+ Tính trực tiếp trên giá trị gia tăng: Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT

+ Tính trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT và bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT

1.3. Các loại báo cáo thuế khác

Ngoài các báo cáo kể trên, doanh nghiệp cần thực hiện các loại báo cáo sau theo từng tháng. Cụ thể, nếu trong tháng phát sinh các loại thuế như Thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt thì doanh nghiệp làm tờ khai theo mẫu trên phần mềm HTKK.

tờ khai và báo cáo cần nộp hàng tháng, hàng quý

| Đọc thêm: Cập nhật lịch nộp tờ khai thuế 6 tháng cuối năm 2020

2. Các loại tờ khai, báo cáo cần nộp theo quý

2.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách hóa đơn và phát hiện các chi phí phát sinh của kì tính thuế. Việc nộp tờ khai thuế TNDN theo quý sẽ được thực hiện theo mẫu số 01A/TNDN

Trường hợp nếu doanh nghiệp không xác định được các chi phí phát sinh thì sẽ thực hiện theo mẫu số 01B/TNDN

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 (hoặc 31) của tháng đầu tiên sau quý

2.2. Thuế giá trị gia tăng

Việc thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng hàng quý sẽ được thực hiện tương tự như tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng.

 • Nếu kê khai theo phương pháp khấu trừ: Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT
 • Nếu kê khai theo phương pháp trực tiếp:

+ Tính trực tiếp trên giá trị gia tăng: Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT

+ Tính trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

2.3. Thuế thu nhập cá nhân

 • Nếu doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì việc kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý
 • Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp ít hơn 50.000.000 thì phải kê khai theo quý

Giống với báo cáo thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, báo cáo thuế TNCN hàng quý cũng bao gồm:

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN. (Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập từ tiền lương, tiền công).
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03/KK-TNCN. (Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền…)

2.4. Báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26 – AC.

3. Thời hạn nộp các loại tờ khai, báo cáo hàng tháng, hàng quý

 • Các loại tờ khai, báo cáo nộp theo tháng: Nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng sau
 • Các loại tờ khai, báo cáo nộp theo quý: Chậm nhất ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tự động cập nhật các biểu mẫu, nghị định, thông tư mới của Nhà nước giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập tránh khỏi những sai phạm trong quá trình thực hiện. Doanh nghiệp dùng thử, trải nghiệm các tính năng mới của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tại link dưới đây:

> Đăng ký dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET tại đây
Bài viết này hữu ích chứ?
Không