Kiến thức Tài chính kế toán Thông tư 121/2007/TT-BTC ra ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính

Thông tư 121/2007/TT-BTC ra ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính

6719

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam    Thông tư 121/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính (dưới đây gọi tắt là Thông tư số 32/2006/TT-BTC) hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

        Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

        Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có trách nhiệm triển khai công tác kế toán thuế xuất, nhập khẩu trong ngành Hải quan theo quy định của Thông tư này.

Tải về

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy

(theo www.mof.gov.vn)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không