Kiến thức Tài chính kế toán Hạch toán chuyên sâu tài khoản 007 – Ngoại tệ các loại

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 007 – Ngoại tệ các loại

5671

TÀI KHOẢN 007 – NGOẠI TỆ CÁC LOẠI

Tài khoản này phản ánh tình hình thu, chi, còn lại theo nguyên tệ của từng loại ngoại tệ ở doanh nghiệp.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 007 – NGOẠI TỆ CÁC LOẠI

Bên Nợ:

Số ngoại tệ thu vào (Nguyên tệ).

Bên Có:

Số ngoại tệ xuất ra (Nguyên tệ).

Số dư bên Nợ:

Số ngoại tệ còn lại tại doanh nghiệp (Nguyên tệ).

Trên tài khoản này không quy đổi các đồng ngoại tệ ra Đồng Việt Nam.

Kế toán chi tiết TK 007 theo từng loại ngoại tệ.

Theo Nice Accounting

Bài viết này hữu ích chứ?
Không