Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA
Tags Hạch toán tài khoản kế toán
quy trình kế toán công ty vàng bạc

Quy trình kế toán công ty vàng bạc đá quý

Quy trình kế toán công ty vàng bạc đá quý không quá phức tạp, tuy nhiên nhiều kế toán lại nhầm lẫn trong quy...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 008 – Dự toán chi...

TÀI KHOẢN 008 - DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP, DỰ ÁN Tài khoản này dùng để phản ánh số dự toán chi sự nghiệp, dự...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 007 – Ngoại tệ các...

TÀI KHOẢN 007 - NGOẠI TỆ CÁC LOẠI Tài khoản này phản ánh tình hình thu, chi, còn lại theo nguyên tệ của từng loại...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 004 – Nợ khó đòi...

Tài khoản này phản ánh các khoản nợ phải thu đã được xoá sổ, nhưng cần theo dõi để tiếp tục đòi nợ. Các...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 003 – Hàng hoá nhận...

TÀI KHOẢN 003 - HÀNG HOÁ NHẬN BÁN HỘ, NHẬN KÝ GỬI, KÝ CƯỢC Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hàng hoá...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 002 – Vật tư, hàng...

TÀI KHOẢN 002 - VẬT TƯ, HÀNG HOÁ NHẬN GIỮ HỘ, NHẬN GIA CÔNG Tài khoản này phản ánh giá trị tài sản, vật tư,...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 001- Tài sản thuê ngoài

TÀI KHOẢN 001-TÀI SẢN THUÊ NGOÀI Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của tất cả tài sản (bao gồm TSCĐ, BĐS đầu...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 821 – Chi phí thuế...

TÀI KHOẢN 821 - CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 811 – Chi phí khác

  I. Tài khoản 811 - Chi phí khác Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 711 – Thu nhập khác

TÀI KHOẢN 711 - THU NHẬP KHÁC Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản doanh thu ngoài hoạt...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 642 – chi phí quản...

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 641 – Chi phí bán...

  I. Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá...

Bài viết nổi bật

Liên hệ mua hàng
090 488 5833
Gọi ngay