Kiến thức Tài chính kế toán Bộ Tài chính ban hành quyết định mới về tài sản cố...

Bộ Tài chính ban hành quyết định mới về tài sản cố định

18166

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam        Ngày 29 tháng 5 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 32/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

        Theo quyết định mới này, đối với các tài sản cố định có trước ngày 1/1/2009, đơn vị phải căn cứ các số liệu trên sổ kế toán và hồ sơ của tài sản cố định để xác định nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản cố định làm cơ sở lập danh mục tài sản cố định theo tiêu chuẩn mới, tiếp tục theo dõi, quản lý, sử dụng các tài sản cố định này theo các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại, số hao mòn lũy kế theo đúng như quy định trong chế độ này. Những tài sản cố định không đủ tiêu chuẩn theo quy định mới được chuyển sang theo dõi, quản lý, sử dụng như công cụ, dụng cụ lâu bền.

Download văn bản: 
        Quyết định số 32/2008/QD-BTC về TSCĐ

(Theo mof.gov.vn)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không