Kiến thức Tài chính kế toán Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm...

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm như thế nào?

3506
Trong bất cứ doanh nghiệp sản xuất nào, hạch toán các chi phí sản xuất là một công đoạn quan trọng để tính giá thành sản phẩm. Chính vì vậy, kế toán cần phải nắm chắc nghiệp vụ này để có thể hạch toán một cách chính xác nhất. Dưới đây là cách hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên mà mọi kế toán cần ghi nhớ.
hạch toán chi phí sản xuất

1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm các khoản chi phí về nguyên vật liệu chính, nửa thành phẩm mua ngoài, vật liệu phụ… sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm trực tiếp.
Khi xác định giá trị của nguyên vật liệu trực tiếp để tính giá thành sản phẩm, kế toán cần phải căn cứ vào các phiếu xuất kho nguyên vật liệu cũng như phương pháp tính giá vật liệu của doanh nghiệp. Nếu nguyên vật liệu xuất dùng liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí, kế toán cần phân bổ gián tiếp chi phí cho từng đối tượng dựa trên các tiêu thức phân bổ nhất định.
Các chi phi nguyên vật liệu trực tiếp sẽ được tập hợp qua tài khoản 621:
chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2. Chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp là khoản tiền phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất ra sản phẩm. Cũng như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nếu chi phí nhân công trực tiếp liên quan đến nhiều đối tượng thì kế toán cần phải phân bổ theo những tiêu thức phù hợp để tính giá thành sản phẩm chính xác nhất.
Chi phí nhân công trực tiếp được tập hợp qua tài khoản 622:
form-news
3. Chi phí sản xuất chung
Chi phí sản xuất chung là các khoản chi phí cần thiết khác phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm, phát sinh ở các phân xưởng, bộ phận sản xuất, thường bao gồm: chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, dụng cụ, chi phí khấu hao, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác…
Chi phí sản xuất chung được tập hợp qua tài khoản 627:
chi phí sản xuất chung
Bài viết này hữu ích chứ?
Không