Kiến thức Tài chính kế toán Cập nhật 3 biểu mẫu về kế toán áp dụng từ 01/7/2020

Cập nhật 3 biểu mẫu về kế toán áp dụng từ 01/7/2020

280

Tại Thông tư số 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập đã bổ sung và thay thế 3 biểu mẫu, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

03 biểu mẫu này gồm:

  • Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng phôi chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng (Biểu mẫu mới bổ sung)

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư 199/2011/TT-BTC quy định các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khóa học kế toán trưởng có trách nhiệm theo dõi, quản lý phôi chứng chỉ được cấp và gửi Báo cáo tình hình sử dụng phôi Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng với những nội dung sau:

1. Tên báo cáo: Báo cáo tình hình sử dụng phôi Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

2. Nội dung yêu cầu báo cáo:

– Số lượng phôi tồn đầu kỳ;

– Số lượng phôi nhập trong kỳ (Số phôi Chứng chỉ đã nhận từ Bộ Tài chính);

– Số lượng phôi xuất trong kỳ (Số phôi Chứng chỉ đã sử dụng);

– Số lượng phôi bị huỷ (Do ghi sai nội dung; Số lượng phôi bị hư hỏng trong quá trình bảo quản, lưu trữ;…);

– Số lượng phôi tồn cuối kỳ (Số lượng phôi còn tồn đọng chưa sử dụng);

3. Đối tượng thực hiện báo cáo: Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kế toán trưởng.

4. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán).

5. Phương thức gửi, nhận báo cáo:

Báo cáo định kỳ được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc bản sao điện tử, được gửi bằng một trong các phương thức sau:

– Gửi trực tiếp;

– Gửi qua dịch vụ bưu chính;

– Gửi qua hệ thống thư điện tử;

– Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

6. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất là ngày 31/7 năm báo cáo đối với báo cáo 6 tháng đầu năm; Chậm nhất là ngày 31/01 năm sau đối với báo cáo 6 tháng cuối năm.

7. Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ 6 tháng một lần.

8. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Thời gian chốt số liệu 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 của năm báo cáo. Thời gian chốt số liệu 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 năm báo cáo.

9. Mẫu đề cương báo cáo: Theo Phụ lục số 001.

10. Mẫu biểu số liệu báo cáo: Theo Phụ lục số 001.

11. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo: Hàng năm, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kế toán trưởng tổng hợp thông tin theo mẫu và gửi về Bộ Tài chính theo thời hạn quy định.

cập nhật biểu mẫu kế toán
  • Mẫu Danh sách tham gia lớp học cập nhật kiến thức (dành cho kế toán viên) (Thay thế Phụ lục số 03/CNKT ban hành kèm theo Thông tư số 292/2016/TT-BTC);
  • Mẫu Danh sách tham gia lớp học cập nhật kiến thức (dành cho kiểm toán viên) (Thay thế Phụ lục số 04/CNKT ban hành kèm theo Thông tư số 150/2012/TT-BTC).

Theo Thông tư mới, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khóa học kế toán trưởng có trách nhiệm theo dõi, quản lý phôi chứng chỉ được cấp và gửi Báo cáo tình hình sử dụng phôi Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng về Bộ Tài chính với thời hạn như sau:

– Chậm nhất là ngày 31/7 năm báo cáo đối với báo cáo 06 tháng đầu năm (quy định cũ là ngày 01/7);
– Chậm nhất là ngày 31/01 năm sau đối với báo cáo 06 tháng cuối năm (quy định cũ là ngày 01/01).

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính – kế toán:

-Tự động hạch toán các chứng từ thu, chi tiền theo từng loại tiền (nội tệ, ngoại tệ) giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu

– Dự báo dòng tiền thu, chi trong tương lai giúp doanh nghiệp tối ưu vòng quay vốn.

– Dịch vụ ngân hàng điện tử: Chuyển tiền điện tử; Tra cứu số dư tài khoản; Tra cứu lịch sử giao dịch; Tự động đối chiếu sổ phụ ngân hàng, tự động hạch toán các giao dịch thu, chi tiền tiền gửi ngay trên phần mềm.

– Cho phép tổng hợp công nợ phải thu theo từng khách hàng, nhân viên bán hàng, bộ phận bán hàng, thị trường, hợp đồng, đơn đặt hàng; hóa đơn, hạn nợ…

Để dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET, anh chị kế toán click đăng kí tại link dưới đây:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Bài viết này hữu ích chứ?
Không