Kiến thức Tài chính kế toán Điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

873
Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nhưng không đề nghị ghi nhận các ưu đãi theo Nghị định này tại Giấy phép đầu tư thì không được hưởng ưu đãi thuế tương ứng.

Đây là hướng dẫn của Tổng cục Thuế đối với đề nghị của Công ty TNHH phát triển Nội Bài về điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Cụ thể, tại điểm 4 Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định:

“Đối với các doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 1/8/2000 nếu đáp ứng được các điều kiện hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN và miễn giảm thuế TNDN quy định tại Điều 46 và Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các doanh nghiệp có văn bản đề nghị cơ quan cấp Giấy phép đầu tư điều chỉnh Giấy phép đầu tư. Các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại kể từ khi giấy phép điều chỉnh có hiệu lực”.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Công ty TNHH phát triển Nội Bài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 1/8/2000, Công ty đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN và miễn giảm thuế TNDN quy định tại Điều 46 và Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ mà Công ty không có văn bản đề nghị cơ quan cấp Giấy phép đầu tư điều chỉnh Giấy phép đầu tư thì không có cơ sở xem xét cho phép Công ty được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại theo Điều 46 và Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế đề nghị Công ty TNHH phát triển Nội Bài liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

(Theo VPG News)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không