Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET MISA SME.NET 2012: Thay đổi mới khi cập nhật thông tư 138/2011/TT-BTC

MISA SME.NET 2012: Thay đổi mới khi cập nhật thông tư 138/2011/TT-BTC

7809
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamHiện nay, phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET 2012 đã cập nhật Thông tư 138/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Qua bài viết này tôi muốn giới thiệu những cải tiến của phần mềm giúp quý vị thuận tiện hơn trong quá trình đưa phần mềm vào phục vụ công tác kế toán tại đơn vị.

1. Điểm thay đổi của Thông tư 138/2011 so với quyết định 48/2006/QĐ-BTC là Hệ thống tài khoản được bổ sung thêm một số tài khoản

 • Tài khoản 171- Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ,
 • Tài khoản 3389 – Bảo hiểm thất nghiệp
 • Đổi số hiệu tài khoản 431 – “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” thành tài khoản 353 – “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”
 • Đổi số hiệu tài khoản 4311 – “Quỹ khen thưởng” thành tài khoản 3531- “Quỹ khen thưởng”
 • Đổi số hiệu tài khoản 4312 – “Quỹ phúc lợi” thành tài khoản 3532- “Quỹ phúc lợi”
 • Bổ sung tài khoản 3533 – “Quỹ khen thưởng đã hình thành TSCĐ”, là tài khoản cấp 2 của tài khoản 353
 • (Hình ảnh)
 • Bổ sung tài khoản 3534 – “Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty”, là tài khoản cấp 2 của tài khoản 353
 • Bổ sung tài khoản 356 – “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” và bổ sung 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 3561 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
– Tài khoản 3562 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Với những thay đổi này, phần mềm MISA SME.NET 2012 đã nhanh chóng đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các đơn vị, điển hình là danh mục hệ thống tài khoản đã được bổ sung các tài khoản theo thông tư.

2. Báo cáo tài chính có sửa đổi ở một số chỉ tiêu

* Bảng cân đối kế toán:

 • Đổi mã số chỉ tiêu “Nợ dài hạn” – Mã số 320 thành mã số 330
 • Đổi mã số chỉ tiêu “Vay và nợ dài hạn” – Mã số 321 thành mã số 331
 • Đổi mã số chỉ tiêu “Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm” – Mã số 322 thành mã số 332
 • Đổi mã số chỉ tiêu “Phải trả, phải nộp dài hạn khác” – Mã số 328 thành mã số 338
 • Đổi mã số chỉ tiêu “Dự phòng phải trả dài hạn” – Mã số 329 thành mã số 339
 • Đổi mã số chỉ tiêu “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” – Mã số 430 thành Mã số 323
 • Sửa đổi cách lấy số liệu chỉ tiêu “Người mua trả tiền trước” – Mã số 313
 • Bổ sung chỉ tiêu “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ” – Mã số 157
 • Bổ sung chỉ tiêu “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ” – Mã số 327
 • Bổ sung chỉ tiêu “Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn” – Mã số 328
 • Đổi mã chỉ tiêu “Dự phòng phải trả ngắn hạn” – Mã số 319 thành mã số 329
 • Bổ sung chỉ tiêu “Doanh thu chưa thực hiện dài hạn” – Mã số 334
 • Bổ sung chỉ tiêu “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” – Mã số 336

Bảng cân đối kế toán trên phần mềm MISA SME.NET 2012 cũng được thay đổi theo:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

* Thuyết minh báo cáo tài chính:

 • Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điểm 05 “Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn” – mục III
 • Sửa đổi, bổ sung khoản 2, điểm 05 “Các khoản đầu tư tài chính dài hạn” – mục III

Thuyết minh báo cáo tài chính trên phần mềm MISA SME.NET 2012 cũng được thay đổi theo:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam


* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

 • Tiền thu bán trái phiếu chính phủ theo hợp đồng mua, bán lại được phản ánh vào chỉ tiêu “tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được” (Mã số 33)
 • Tiền thanh toán mua/mua lại trái phiếu chính phủ theo hợp đồng mua, bán lại được phản ánh vào chỉ tiêu “Tiền chi trả nợ gốc vay” (Mã số 34)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên phần mềm MISA SME.NET 2012 cũng được thay đổi theo:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam


Để có thể in được các báo cáo tài chính theo thông tư 138 vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\ chọn mẫu báo cáo theo thông tư 138.VD: B01-DNN: Bảng cân đối kế toán (Cập nhật Thông tư 138).

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam


Hy vọng MISA SME.NET 2012 sẽ tiếp tục mang đến sự tin cậy, tiện ích cho Quý khách hàng. Hãy gọi đến Tổng đài tư vấn của MISA 1900 58 88 11 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không