Phần mềm kế toán Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ các phương...

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ các phương pháp tính giá thành cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực

23840
Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ các phương pháp tính giá thành: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Định mức, Phân bước liên tục. Phần mềm cho phép tính giá thành cho từng sản phẩm, đơn hàng, công trình hoặc hợp đồng phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề.

Đặc biệt, phần mềm kế toán MISA SME.NET cho phép đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Chi phí vật liệu chính, Khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương, Chi phí sản xuất định mức. Tự động tập hợp các chi phí sản xuất trực tiếp cho từng đối tượng tập hợp chi phí, phân bổ chi phí sản xuất chung theo nguyên vật liệu trực tiếp hoặc nhân công trực tiếp.

 
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Mô hình tổng quan nghiệp vụ tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ

1. Phần mềm cho phép NSD khai báo các đối tượng THCP để đáp ứng với từng phương pháp tính giá.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phần mềm giải thích từng loại đối tượng THCP để NSD biết và lựa chọn

2. Trong quá trình hạch toán các chứng từ phát sinh, nếu những chi phí nào phát sinh mà xác định rõ phát sinh cho thành phẩm nào, hay giai đoạn nào thì NSD chọn đối tượng THCP tương ứng để khi tính giá thành phần mềm tự động tổng hợp chi phí trực tiếp và phân bổ chi phí gián tiếp

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Nếu doanh nghiệp áp dụng theo QĐ 48 thì phải chọn khoản mục chi phí tương ứng


3. Tự động tổng hợp các chi phí phát sinh trực tiếp (thông thường chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp) cho từng đối tượng tập hợp chi phí.

4. Tổng hợp chi phí SXC và tự động phân bổ chi phí sản xuất chung (như chi phí Khấu hao TSCĐ, Chi phí phân bổ CCDC…) cho nhiều đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phân bổ CP Sản xuất chung cho nhiều ĐTTHCP theo các tiêu chí: Nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí trực tiếp, định mức


5. Tự động tính giá thành theo từng phương pháp tính giá thành tương ứng bao gồm: Phân bổ chi phí chung, đánh giá sản phẩm dở dang,

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đối với phương pháp giản đơn, phân bước liên tục, đơn hàng, hợp đồng thì bao gồm: Phân bổ chi phí chung, đánh giá sản phẩm dở dang, và tính giá thành

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đối với phương pháp hệ số tỷ lệ thì bao gồm: Phân bổ chi phí chung, đánh giá sản phẩm dở dang, xác định tỷ lệ phân bổ và tính giá thành
  • Riêng đối với tính giá thành theo công trình thì tách riêng phân bổ chi phí chung ra 1 bước riêng, và có bước nghiệm thu công trình
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Tính giá thành theo công trình không đánh giá sản phẩm dở dang

6. Tự động cập nhật giá thành từng sản phẩm cho những lần nhập kho trước đó, tự động cập nhật giá xuất kho cho các sản phẩm được tính giá thành trên các phiếu xuất kho tương ứng.

7. Đối với doanh nghiệp áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì phần mềm tự động kết chuyển chi phí sản xuất theo từng đối tượng tập hợp chi phí sang tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (154) để tính giá thành sản phẩm, tự động nghiệm thu các công trình vụ việc, đơn hàng, hợp đồng.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

8. Đặc biệt, MISA SME.NET giúp Doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo các phương pháp đang áp dụng:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều tiêu chí: Sản phẩm hoàn thành tương đương, Theo nguyên vật liệu trực tiếp, Theo định mức


9. Cung cấp các báo cáo giá thành theo đúng quy định của nhà nước: Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, Sổ chi phí sản xuất kinh doanh, …

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép thống kê theo đối tượng, công trình, đơn hàng… và theo từng tài khoản chi phí

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép xem báo cáo chi tiết , tổng hợp lãi lỗ theo công trình

Tự thiết lập mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị và lưu lại sử dụng cho các lần sau, xuất khẩu báo cáo ra nhiều định dạng file doc, pdf, xls.

 
Để dùng thử trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET, kế toán click đăng kí tại link dưới:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
Bài viết này hữu ích chứ?
Không