Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ...

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây lắp

13785

Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của các doanh nghiêp thuộc lĩnh vực xây lắp như: quản lý các công trình tại doanh nghiệp, tính giá thành từng công trình, quản lý hàng tồn kho, công nợ, doanh thu, chi phí, lãi/lỗ theo từng công trình …

1. Nghiệm thu từng hạng mục công trình để xác định giá vốn dịch vụ

 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

2. Quản lý các công trình kéo dài nhiều năm

 

Phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý danh sách các công trình đang thực hiện, đặc biệt đối với các công trình kéo dài nhiều năm, phần mềm giúp doanh nghiệp biết được giá trị chưa nghiệm thu của công trình và công nợ phải thu của từng công trình từ năm trước chuyển sang

 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam


3. Đánh giá tình hình sử dụng NVL so với dự án

 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

4. Mua NVL xuất thẳng cho công trình, dự án

 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

5. Quản lý doanh thu bán hàng theo nhân viên

 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

6. Quản lý doanh thu, chi phí và lãi lỗ của từng công trình, dự án

 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

7. Theo dõi tạm ứng của nhân viên theo công trình

 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

8. Quản lý công nợ phải trả NCC theo từng hạng mục công trình, công trình 

 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

9. Quản lý công nợ phải thu khách hàng theo từng hợp đồng

 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
Để xem phim giới thiệu các lĩnh vực khác trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET vui lòng bấm vào đây.
dùng thử phần mềm
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không