Kiến thức Tài chính kế toán Hạch toán chuyên sâu tài khoản 008 – Dự toán chi sự...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 008 – Dự toán chi sự nghiệp, dự án

4927

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamTÀI KHOẢN 008 – DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP, DỰ ÁN

Tài khoản này dùng để phản ánh số dự toán chi sự nghiệp, dự án được cấp có thẩm quyền giao và việc rút dự toán ra sử dụng trong kỳ của các đơn vị được Ngân sách Nhà nước cấp, số dự toán còn lại cuối kỳ.

Tài khoản này phải được theo dõi hạch toán chi tiết: dự toán chi sự nghiệp, dự toán chi dự án.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 008 – DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP, DỰ ÁN

Bên Nợ:

Số dự toán chi sự nghiệp, dự án được giao.

Bên Có:

Rút dự toán chi sự nghiệp, dự án ra sử dụng.

Số dư bên Nợ:

Dự toán chi sự nghiệp, dự án còn lại chưa rút.

Cuối năm, số dự toán chi sự nghiệp, dự án còn lại sẽ bị huỷ bỏ hoặc được chuyển sang năm sau theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Đối với các doanh nghiệp có nhiều loại dự toán thì mở sổ theo dõi chi tiết dự toán chi sự nghiệp và dự toán chi dự án chi tiết cho từng dự án.

Theo Nice Accounting

Bài viết này hữu ích chứ?
Không