Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET MISA SME.NET 2017 – Cải tiến tốc độ tính giá cho phương...

MISA SME.NET 2017 – Cải tiến tốc độ tính giá cho phương pháp Nhập trước, xuất trước

1600
Ngày 24/6/2017, trên phiên bản phát hành MISA SME.NET 2017 R17, Công ty Cổ phần MISA đã cải tiến thành công tốc độ tính giá cho phương pháp Nhập trước, xuất trước để giúp công việc của kế toán kho được nhanh chóng, hiệu quả.
Việc cải tiến tốc độ đã được đo đạc trên các loại dữ liệu sau:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Ngoài ra, có một số điểm thay đổi trên phần mềm do cải tiến lại tốc độ tính giá như:
 • Khi thực hiện tính giá sẽ chỉ ra được các chứng từ thay đổi so với lần tính giá trước có khả năng ảnh hưởng đến giá xuất kho, cần phải thực hiện tính lại giá để đảm bảo đúng đắn.
 • Khi tính lại giá xuất kho sẽ cập nhật lại đơn giá nhập kho cho các phiếu nhập kho hàng bán trả lại (trường hợp đơn giá nhập kho chọn Lấy từ giá xuất kho).
 • Thay đổi cách tính giá cho các chứng từ nhập kho lắp ráp trong trường hợp lắp ráp nhiều vòng để tăng tốc độ tính giá.
 • Thay đổi cách tính giá cho vật tư hàng hoá có nhiều đơn vị tính trong trường hợp số lượng theo đơn vị chính bằng 0.
 • Thay đổi cách tính giá trong trường hợp xuất quá số lượng tồn.
 • Thay đổi cách tính giá trong trường hợp có phát sinh chứng từ điều chỉnh làm hết số lượng của chứng từ nhập.
 • Lựa chọn có tính lại giá xuất kho ngay khi ghi sổ chứng từ hay không để tăng tốc độ ghi sổ chứng từ.
1. Khi thực hiện tính giá sẽ chỉ ra được các chứng từ thay đổi so với lần tính giá trước có khả năng ảnh hưởng đến giá xuất kho cần phải thực hiện tính lại giá để đảm bảo tính chính xác.
Khi thực hiện tính lại giá xuất kho, chương trình sẽ chỉ ra các chứng từ nhập/xuất kho có phát sinh thay đổi so với lần thực hiện tính giá xuất kho trước đó.
Ví dụ: Trong tháng 1, sau khi hạch toán các chứng từ phát sinh kế toán có quay lại sửa/xóa/ghi sổ/bỏ ghi chứng từ nhập, xuất hoặc chèn thêm chứng từ nhập/xuất vào giữa. Nếu người dùng không thực hiện tính lại giá xuất kho của tháng 1 mà thực hiện luôn việc tính giá cho tháng 2, thì chương trình sẽ cảnh báo để người dùng biết đã có chứng từ nhập/xuất thay đổi từ tháng 1 ảnh hưởng đến giá xuất kho (có liệt kê chi tiết để kiểm tra lại). Đồng thời, cho phép lựa chọn lại thời gian tính giá xuất kho: Tính giá theo đúng thời gian đã chọn trước đó hay tính lại giá từ ngày có thay đổi đến ngày kết thúc kỳ đã chọn trước đó.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Người dùng nhấn vào link “tại đây” để xem chi tiết danh sách các chứng từ thay đổi.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
2. Khi tính lại giá xuất kho sẽ cập nhật lại đơn giá nhập kho cho các phiếu nhập kho hàng bán trả lại (trường hợp đơn giá nhập kho chọn Lấy từ giá xuất kho).

Trước khi cải tiến, khi lập chứng từ hàng bán trả lại nếu chọn đơn giá nhập kho Lấy từ giá xuất kho, chương trình sẽ lấy đơn giá xuất kho đã có xuống đơn giá nhập. Và khi thực hiện tính lại giá xuất kho, nếu đơn giá xuất kho có thay đổi thì cũng không cập nhật lại đơn giá nhập kho trên chứng từ hàng bán trả lại.
Sau khi cải tiến, sẽ có thay đổi như sau:
 • Trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá, bổ sung thêm tuỳ chọn “Cập nhật giá nhập kho hàng bán trả lại khi tính giá xuất kho”.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Lưu ý:
 • Với dữ liệu được tạo mới sau khi cải tiến chức năng tính giá, chương trình sẽ ngầm định tích chọn “Cập nhật giá nhập kho hàng bán trả lại khi tính giá xuất kho”.
 • Với dữ liệu được chuyển đổi từ các bản trước khi cải tiến chức năng tính giá hoặc chuyển đổi từ MISA SME 2015 lên, chương trình sẽ mặc định không tích chọn tuỳ chọn trên để đảm bảo không ảnh hưởng đến số liệu của khách hàng.
 • Nếu tích chọn Cập nhật giá nhập kho hàng bán trả lại khi tính giá xuất kho, thì khi tính lại giá cho các chứng từ xuất kho đã được chọn trên chứng từ nhập kho hàng bán trả lại hoặc hàng bán trả lại kiêm phiếu nhập, chương trình sẽ cập nhật lại đơn giá nhập kho vào các chứng từ hàng bán trả lại theo đơn giá xuất mới nhất (trường hợp đơn giá nhập kho chọn Lấy từ giá xuất kho) theo dòng chi tiết tương ứng của phiếu xuất kho đã được chọn. Ví dụ: Chứng từ hàng bán trả lại tháng 2 có chọn số phiếu xuất kho thuộc tháng 1.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
=> Khi thực hiện tính lại giá cho tháng 1, dẫn đến thay đổi giá trên phiếu xuất kho của tháng 1, chương trình cập nhật lại giá nhập kho cho các chứng từ hàng bán trả lại của tháng 2, theo đơn giá xuất mới nhất của phiếu xuất kho tháng 1.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
3. Thay đổi cách tính giá cho các chứng từ nhập kho lắp ráp trong trường hợp lắp ráp nhiều vòng để tăng tốc độ tính giá.
Trước khi cải tiến, khi phát sinh lắp ráp nhiều vòng (Ví dụ: Server được lắp ráp từ 2 máy tính; máy tính lại được lắp ráp từ Case, bàn phím, RAM….), qua bao nhiêu vòng lắp ráp sẽ phải thực hiện tính giá bấy nhiêu lần thì mới đảm bảo đơn giá của chứng từ lắp ráp cuối cùng đúng. Còn với trường hợp chứng từ xuất kho linh kiện và chứng từ lắp ráp thành phẩm phát sinh vào 2 tháng khác nhau, chỉ cần tính lại giá xuất kho của tháng lập chứng từ xuất kho linh kiện lắp ráp, chương trình sẽ tự động cập nhật lại đơn giá nhập kho thành phẩm lắp ráp.
Sau khi cải tiến, với trường hợp lắp ráp nhiều vòng, nếu có thay đổi giá thì chỉ phải tính lại giá xuất kho 1 lần. Còn với trường hợp chứng từ xuất kho linh kiện và chứng từ lắp ráp thành phẩm phát sinh vào 2 tháng khác nhau thì phải tính lại giá cho cả 2 tháng này.
Ví dụ: Chứng từ xuất kho linh kiệnđể lắp ráp phát sinh trong tháng 1, nhưng chứng từ nhập kho thành phẩm lắp ráp lại phát sinh trong tháng 2.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Khi đó:
 • Nếu tính lại giá xuất kho tháng 1, chương trình sẽ tự động tính lại giá cho chứng từ xuất kho linh kiện đi lắp ráp trong tháng 1. Tuy nhiên, chương trình chưa cập nhật lại giá xuất của chứng từ xuất kho linh kiện tháng 1 vào chứng từ nhập kho thành phẩm lắp ráp tháng 2.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

 

 • Khi thực hiện tính lại giá xuất kho tháng 2, chương trình sẽ cập nhật giá nhập cho cho chứng từ nhập kho thành phẩm lắp ráp tháng 2 theo giá xuất của các chứng từ xuất kho linh kiện lắp ráp tháng 1.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
4. Thay đổi cách tính giá cho vật tư hàng hoá có nhiều đơn vị tính trong trường hợp số lượng theo đơn vị chính bằng 0.
Trước khi cải tiến, với các VTHH có nhiều đơn vị tính chương trình sẽ tính Giá vốn = Số lượng theo ĐVT chính x Đơn giá theo ĐVT chính. => Theo cách tính này nếu tỷ lệ chuyển đổi của VTHH trên chứng từ quá lớn sẽ khiến cho ĐVT chính = 0, từ đó khiến Giá vốn = 0.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Sau khi cải tiến, với các VTHH có nhiều đơn vị tính chương trình sẽ tính Giá vốn = Số lượng x Đơn giá vốn.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Lưu ý:
 • Với các dữ liệu cũ chuyển đổi lên, khi thực hiện tính lại giá, Thành tiền của các VTHH có nhiều đơn vị tính sẽ bị thay đổi.
 • Trường hợp số lượng của đơn vị chính khác 0, giá vốn sẽ vẫn giữ theo công thức cũ = Số lượng theo ĐVT chính x Đơn giá theo ĐVT chính.
5. Thay đổi cách tính giá trong trường hợp xuất quá số lượng tồn.
Trước khi cải tiến, nếu VTHH có số lượng tồn < 0 và giá trị tồn > 0, thì đơn giá trên chứng từ xuất = 0.
Sau khi cải tiến, nếu VTHH có số lượng tồn < 0 và giá trị tồn > 0, thì đơn giá trên chứng từ xuất = Giá trị tồn/ Số lượng trên chứng từ xuất.
=> Ví dụ: Tại ngày 31/01/2017, vật tư Máy in có số lượng tồn là -5, giá trị tồn là 3.000.000. Trong ngày, thực hiện xuất 3 Máy in.
 • Trước khi cải tiến, giá xuất sẽ = 0
 • Sau khi cải tiến, giá xuất = 3.000.000/3 = 1.000.000
6. Thay đổi cách tính giá trong trường hợp có phát sinh chứng từ điều chỉnh làm hết số lượng của chứng từ nhập. 
Ví dụ: nếu VTHH có số lượng tồn 3, giá trị tồn là 100.000, thực hiện điều chỉnh giảm số lượng 3, giá trị là 80.000, thực hiện nhập kho 3, giá trị là 120.000, sau đó thực hiện xuất kho 1.
 • Trước khi cải tiến, giá xuất bằng = 20.000+120.000/3=60.000.
 • Sau khi cải tiến thì giá trị còn dư của chứng từ nhập sẽ được dồn vào chứng từ xuất cuối cùng, vì vậy nếu xuất 1 thì giá xuất bằng = 40.000.
7. Lựa chọn có tính lại giá xuất kho ngay khi ghi sổ chứng từ hay không để tăng tốc độ ghi sổ chứng từ
Trước khi cải tiến, khi kế toán thực hiện ghi sổ chứng từ xuất kho, chương trình sẽ tự động tính lại giá xuất kho cho các VTHH được xuất trên chứng từ đó.
Sau khi cải tiến, trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa, bổ sung thêm tùy chọn “Có tính giá xuất kho ngay khi ghi sổ chứng từ” để cho phép kế toán lựa chọn có tính lại giá xuất kho ngay khi ghi sổ chứng từ hay không.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 • Nếu tích chọn, khi ghi sổ chứng từ xuất kho chương trình sẽ tự động tính giá cho các vật tư hàng hóa được xuất.
 • Nếu không tích chọn, khi ghi sổ chứng từ xuất kho giá của VTHH được xuất sẽ không được tính lại, giúp tăng tốc độ ghi sổ của chứng từ. (Với trường hợp này, kế toán sẽ thực hiện tính lại giá xuất kho cho các VTHH sau bằng cách vào menu Nghiệp vụ\Kho\Tính giá xuất kho).
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không