Kiến thức Tin tức Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông MISA 2020

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông MISA 2020

85
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần MISA trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.
Board of Directors of MISA JSC hereby invites esteemed Shareholders to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.
 • Thời gian:    8h30 – 09h30, thứ Hai, ngày 09/03/2020
 • Time:     8h30 – 9h30, Monday,  March 9th 2020

 • Địa điểm:     Tầng 3, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Venue:     3rd Floor, Technosoft Building, Duy Tan Street, Cau Giay District, Hanoi.

 • Nội dung/ Contents:
 • 1. Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
  BOD, BOM’s report on Company business result in 2019
  2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2019
  The Audited Separate and Consolidated Annual Financial Statement 2019
  3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
  The profit distribution plan of 2019
  4. Kế hoạch kinh doanh năm 2020
  The Business Plan 2020
  5. Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 
  The Employee Stock Ownership Plan 
  6. Và một số nội dung khác (nếu có)
  Other issues (if any)
 • Tài liệu nội dung họp: Giấy ủy quyền, Chương trình họp và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp Quý cổ đông có thể tải về từ website http://www.misa.com.vn hoặc liên hệ với Ban Đầu tư và Kiểm soát tài chính – Văn phòng Tổng công ty để nhận tài liệu.
 • Documents for the meeting: Please kindly download on http://www.misa.com.vn for Proxy Letter, Meeting agenda and other related documents, estimated Resolutions for each of above issues or contact Investment and Financial Control Department – Corporation Office to receive the documents.

 • Điều kiện tham dự Đại hội/Requirements for attendance: 
 • 1. Những cổ đông không thể đến dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho một người khác tham dự theo mẫu Giấy Ủy quyền của MISA. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền. Đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký xác nhận; đối với cổ đông tổ chức phải có ký tên và đóng dấu xác nhận.
  Shareholders unable to attend the meeting may authorize another person to attend in accordance with the MISA Authorization form. The authorization is only performed once, the authorized person is not authorized for a third person and must fill in the authorization form. For individual shareholders, there must be a certification signature; for institutional shareholders, the signatures and seals are required.
  2. Để việc tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, Công ty Cổ phần MISA yêu cầu quý cổ đông vui lòng gửi đăng ký xác nhận việc tham dự, ủy quyền việc tham dự Đại hội về địa chỉ Công ty Cổ phần MISA – Tầng 8, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội – hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ Email: ifc@misa.com.vn – hoặc Đăng ký theo số ĐTDĐ: 081 972 4936 (Ông Nguyễn Phước Thịnh – Ban Đầu tư và Kiểm soát tài chính) trước 16h30’ ngày 04/03/2019.
  In order for the organization of the General Meeting of Shareholders to be thoughtful, MISA JSC requires shareholders to send a registration to confirm the attendance, authorize the attendance of the Meeting to the address of MISA JSC – 8th Floor, Technosoft building, Duy Tan street, Cau Giay district, Hanoi – or send email to the email address: ifc@misa.com.vn – or Register at Tel: 081 972 4936 (Mr. Nguyen Phuoc Thinh –Investment and Financial Control Department) before 4:30 PM on 04/03/2019.
  3. Cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền), CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu (Bản chính) để xuất trình khi ra vào Đại hội. 
  Shareholders attending the meeting, please bring the Proxy Letter (if authorized), ID card or passport (the original) to present when entering and leaving the meeting.

   
  Trân trọng kính mời!
  Cordially invite!
   
  Tài liệu đính kèm
   
  Bài viết này hữu ích chứ?
  Không