Phần mềm kế toán Những tính năng chính trên phân hệ Tổng hợp

Những tính năng chính trên phân hệ Tổng hợp

13077
Tổng quan

Phân hệ Tổng hợp trong MISA SME.NET 2012 là trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ các phân hệ khác đồng thời tập hợp dữ liệu để lên hệ thống sổ sách tổng hợp và Báo cáo tài chính. Ngoài ra phân hệ tổng hợp còn có chức năng lập Chứng từ ghi sổ, Các bút toán phân bổ, kết chuyển và các bút toán điều chỉnh.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Đầu vào

 • Chứng từ kế toán
 • Chứng từ phân bổ
 • Chứng từ kết chuyển

Các tính năng chính trên phân hệ Tổng hợp

Cho phép hạch toán tất cả các nghiệp vụ không được lập ở các phân hệ khác

 • Theo dõi chi tiết theo từng đối tượng, nhân viên, mục thu, chi, khoản mục chi phí và phòng ban…
 • Kê khai thuế GTGT ngay trên phân hệ tổng hợp
 • Hạch toán cho nhiều đối tượng, nhân viên trên cùng một chứng từ

Cho phép lập và quản lý tất cả các chứng từ ghi sổ

 • Lập chứng từ ghi sổ đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán theo Chứng từ ghi sổ
 • Xem lại các chứng từ gốc từ chứng từ ghi sổ

Cho phép thực hiện các bút toán kết chuyển

 • Thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, thu nhập khác, chi phí, chi phí khác và lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Cho phép bù trừ công nợ giữa đối tượng vừa là nhà cung cấp vừa là khách hàng

 • Khi các đối tượng vừa là khách hàng ,nhà cung cấp hệ thống cho phép bù trừ cộng nợ chi tiết theo từng đối tượng để NSD nắm rõ được số phải thu, phải trả của đối tượng đó là bao nhiêu.

Cho phép tính tỷ giá xuất quỹ, xử lý chênh lệch tỷ giá và đánh giá lại các khoản tiền ngoại tệ

 • Thực hiện tính tỷ giá xuất quỹ cho từng loại ngoại tệ hoặc cho tất cả các ngoại tệ vào cuối kỳ. Phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán số tiền chênh lệch lãi (lỗ) khi có chênh lệch giữa tỷ giá xuất quỹ và tỷ giá nhập liệu trên chứng từ.
 • Xử lý chênh lệch tỷ giá của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ liên quan đến ngoại tệ của hoạt động kinh doanh.
 • Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ vào cuối năm tài chính theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Cho phép khóa sổ và bỏ khóa sổ

 • Khóa sổ sau khi kết thúc kỳ kế toán với mục đích tạo ra sự an toàn đối với dữ liệu kế toán của doanh nghiệp.
 • Bỏ khóa sổ để sửa chứng từ trước ngày khóa sổ.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamBáo cáo

Để đáp ứng mục đích theo dõi, tổng hợp dữ liệu kế toán của doanh nghiệp. Phần mềm MISA SME. NET 2012 trên phân hệ Tổng hợp đã mang đến cho NSD cái nhìn tổng quát nhất tình hình hoạt động của công ty, giúp ban quản lý doanh nghiệp có thể đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của doanh nghiệp từ những báo cáo trên phân hệ tổng hợp của chương trình.

Một số báo cáo đặc trưng trên phân hệ tổng hợp gồm có:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng cân đối tài khoản
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Chứng từ ghi sổ
 • Sổ cái
 • Sổ kế toán chi tiết
 • Sổ tổng hợp tài khoản

Các tính năng khác của MISA SME.NET 2012 xem tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?
Không