Quản lý ngân sách trong MISA SME.NET 2012

2089

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamTổng quan

Phân hệ Ngân sách trong MISA SME.NET 2012 hỗ trợ doanh nghiệp lập dự toán thu, chi ngân sách, theo dõi các yêu cầu cấp kinh phí, phê duyệt yêu cầu và cấp phát ngân sách theo từng bộ phận, phòng ban, chi nhánh. Đồng thời trợ giúp các nhà quản lý cấp cao có thể kiểm soát tình hình thu chi và tình hình sử dụng ngân sách của từng bộ phận, phòng ban, chi nhánh.

Đầu vào

 • Dự toán thu
 • Dự toán chi
 • Yêu cầu cấp kinh phí
 • Các chứng từ thu, chi ngân sách
 • Chứng từ cấp phát ngân sách

Các tính năng chính

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamQuản lý thu ngân sách

 • Các văn phòng, chi nhánh có thể lập dự toán thu ngân sách cho từng bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng mục thu
 • Tổng công ty có thể tập hợp dự toán thu của tất cả các văn phòng, chi nhánh con
 • Theo dõi tình hình thu ngân sách thực tế của từng văn phòng, chi nhánh, bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng mục thu

Quản lý chi ngân sách

 • Các văn phòng, chi nhánh có thể lập dự toán chi tiêu ngân sách cho từng bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng mục chi
 • Tổng công ty có thể tập hợp dự toán chi tiêu của tất cả các văn phòng, chi nhánh con
 • Các văn phòng, chi nhánh có thể lập yêu cầu cấp phát ngân sách để gửi lên Tổng công ty
 • Tổng công ty phê duyệt yêu cầu cấp phát ngân sách cho các văn phòng, chi nhánh cấp dưới
 • Tổng công ty thực hiện chi tiền mặt hoặc tiền gửi để cấp phát cho văn phòng, chi nhánh.
 • Theo dõi tình hình chi ngân sách thực tế của từng văn phòng, chi nhánh, bộ phận phòng ban chi tiết theo từng mục chi

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamBáo cáo

Các báo cáo quản lý tình hình thu ngân sách:

Thông qua các báo cáo này có thể biết được thực tế thu ngân sách của các văn phòng, phòng ban so với dự toán thu đã lập:

 • Báo cáo tình hình thu ngân sách
 • Báo cáo tình hình thu ngân sách theo phòng ban

Các báo cáo quản lý tình hình cấp phát và sử dụng dự toán chi ngân sách:

Thông qua các báo cáo này có thể biết được tình hình chi ngân sách của các văn phòng, phòng ban, chi nhánh:

 • Báo cáo tình hình cấp phát và sử dụng ngân sách
 • Báo cáo tình hình sử dụng ngân sách theo phòng ban
 • Bảng dự toán chi
 • Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamTổng hợp theo mục chi và tài khoản
 • Tổng hợp theo tài khoản và mục chi

Báo cáo tổng hợp thu, chi ngân sách:

 • Báo cáo tổng hợp thu, chi ngân sách

Các tính năng khác của MISA SME.NET 2012 xem tại đây

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không