Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET MISA SME.NET 2010 quản lý tài sản cố định hiệu quả

MISA SME.NET 2010 quản lý tài sản cố định hiệu quả

21012

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamPhần mềm MISA SME.NET 2010 với Phân hệ Tài sản cố định sẽ giúp người sử dụng theo dõi toàn bộ quá trình sử dụng Tài sản cố định (TSCĐ), bao gồm: Mua, bán TSCĐ, ghi tăng, ghi giảm TSCĐ, đánh giá lại, tính khấu hao TSCĐ. Đồng thời mỗi chức năng trong Phân hệ Tài sản cố định đều có các tính năng riêng biệt nhằm hỗ trợ tối đa cho người sử dụng.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Ghi tăng
Chức năng Ghi tăng giúp người dùng quản lý việc mua và ghi tăng TSCĐ dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời chức năng này cũng quản lý các trường hợp ghi tăng TSCĐ khác như: tăng do biếu tặng, được nhận vốn góp hoặc nhận vốn cấp bằng TSCĐ, kế toán TSCĐ phát hiện thừa,.. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Ghi giảm
Chức năng Ghi giảm giúp người dùng quản lý việc nhượng bán, thanh lý TSCĐ dùng vào sản xuất, kinh doanh, việc góp vốn vào công ty con, công ty liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng TSCĐ. Ngoài ra, chức này cũng quản lý kế toán TSCĐ phát hiện thiếu và TSCĐ không đủ tiêu chuẩn ghi nhận theo quy định phải chuyển thành công cụ, dụng cụ. 


Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Điều chỉnh

Chức năng Điều chỉnh giúp người dùng điều chỉnh giá trị tính khấu hao, số năm tính khấu hao và điều chỉnh các phương pháp tính khấu hao.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Tính khấu hao
Chức năng Tính khấu hao hỗ trợ người dùng Hàng tháng kế toán thực hiện tính và phản ánh giá trị khấu hao TSCĐ hiện có vào tài khoản chi phí đã chọn khi khai báo TSCĐ.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Thẻ Tài sản cố định
Chức năng Thẻ Tài sản cố đinh cho phép người dùng theo dõi chi tiết từng TSCĐ của doanh nghiệp, tình hình thay đổi nguyên giá và giá trị hao mòn đã trích hàng năm của từng TSCĐ.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Nhà cung cấp
Chức năng Nhà cung cấp giúp người dùng khai báo danh mục Nhà cung cấp liên quan đến hoạt động mua TSCĐ của doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Nhân viên
Chức năng Nhân viên hỗ trợ việc khai báo và theo dõi Nhân viên tại doanh nghiệp. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Khai báo TSCĐ
Chức năng Khai báo TSCĐ giúp người dùng khai báo các thông tin liên quan đến TSCĐ trước khi ghi tăng TSCĐ. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Phòng ban
Chức năng Phòng ban giúp người dùng khai báo và theo dõi danh sách các Phòng ban tại doanh nghiệp.

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không