Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA
Tags Hạch toán tài khoản kế toán

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 133 – Thuế VAT được...

Tài khoản 133 là tài khoản dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 131 – Phải thu khách...

Tài khoản 131 dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 128 – Đầu tư ngắn...

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư ngắn hạn...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 121 – Đầu tư chứng...

TÀI KHOẢN 121 - ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NGẮN HẠN Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán chứng...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 113 – Tiền đang chuyển

TÀI KHOẢN 113 - TIỀN ĐANG CHUYỂN Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng,...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân...

Tài khoản 112 tài khoản tiền gửi ngân hàng dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 111 – Tiền mặt

Tài khoản 111 là tài khoản dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tiền...

Bài viết nổi bật