Kiến thức Tài chính kế toán Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh bưu...

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh bưu điện

1083
Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh bưu điện cần thực hiện hạch toán kế toán như thế nào. Dưới đây là một số hướng dẫn chi tiết, kế toán cần lưu ý.
 
 

I. Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh bưu điện

 
  •  Doanh thu bưu điện là doanh thu cung cấp dịch vụ, nó được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn 4 điều kiện:
+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
+ Doanh nghiệp có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ dịch vụ đã cung cấp .
+ Xác định đựợc phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán.
+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch đã cung cấp 
 
  • Trong hệ thống kinh doanh bưu điện, bưu điện huyện là đơn vị trực thuộc bưu điện tỉnh, không xác định lãi, lỗ, tất cả các khoản thu chi tại bưu điện huyện được thanh toán với bưu điện tỉnh. Bưu điện tỉnh là đơn vị hạch toán tương đối hoàn chỉnh. Doanh thu thực hiện ở bưu điện tỉnh bao gồm doanh thu thực hiện tại bưu điện tỉnh và doanh thu thực hiện ở các bưu điện huyện. Để đảm bảo cho bưu điện có mức thu hợp lý, bù đắp được chi phí và mang lại lợi nhuận cho bưu điện tỉnh, tổng công ty phân chia doanh thu của ngành cho từng bưu điện tỉnh. Đối với bưu điện tỉnh, doanh thu đó được gọi là doanh thu riêng hay doanh thu đơn vị được hưởng. Phần chênh lệch giữa doanh thu đơn vị thực hiện (doanh thu cước), với doanh thu được hưởng (doanh thu riêng), bưu điện tỉnh thanh toán với tổng công ty. Chênh lệch giữa doanh thu được hưởng với chi phí toàn bưu điện tỉnh là kết quả kinh doanh của bưu điện tỉnh.
  • Doanh thu ngành bưu điện gồm doanh thu kinh doanh bưu chính, kinh doanh viễn thông, kinh doanh phát hành báo chí và kinh doanh các dịch vụ khác.
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

II. Tài khoản phản ánh doanh thu và xác định kết quả kinh doanh bưu điện

TK 511 (5113) – Doanh thu cung cấp dịch vụ. Tài khoản này gồm các tài khoản cấp 3.
+ TK 51131- Doanh thu cung cấp dịch vụ BC- VT
+ TK 51132- Doanh thu cung cấp dịch vụ khác hạch toán riêng. Tài khoản này lại gồm các TK cấp 4 :
TK 511321- Doanh thu tư vấn thiết kế.
TK 511323- Doanh thu phát triển phần mềm tin học
TK 511(5115)- xác định doanh thu đơn vị được hưởng.
TK 521- Chiết khấu thương mại.
TK 531- Doanh thu hàng bán bị trả lại
TK 532- Giảm giá hàng bán.
TK 911- Xác định kết quả kinh doanh.
Các TK liên quan khác: TK 336, 136, 421…

Dưới đây là trình tự kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ BC- VT :
a. Kế toán doanh thu ở bưu điện huyện:
– Căn cứ vào bảng kê hoá đơn, bảng kê chứng từ nộp tiền, kế toán ghi :
Nợ TK 111, 112, 131
Có TK 511( 51131)- Doanh thu cung cấp dịch vụ BC- VT
Có TK 336- Phải trả phải nộp khác (33635)
– Khi phát sinh chiết khấu thương mại, giảm giá cước, doanh thu bị khỏch hàng từ chối ghi:
Nợ TK 521, 532, 531
Nợ TK 336 (33635) – Phải trả về thuế GTGT
Có TK 111, 112, 131
– Cuối kỳ kết chuyển các khoản làm giảm doanh thu, kế toán ghi:
Nợ TK 511 (51131) – Doanh thu cung cấp dịch vụ BC- VT
Có TK 521, 531, 532
– Xác định được doanh thu thuần, kế toán ghi:
Nợ TK 511(51131)- Doanh thu cung cấp dịch vụ BC- VT
Có TK 511 (5115) – Xác định doanh thu đơn vị được hưởng
– Nhận doanh thu phân chia của các đơn vị trực thuộc khác ghi:
Nợ TK 136 (13638)- Phải thu về các khoản khác
Có TK 511(5115)- Xác định doanh thu đơn vị được hưởng
– Ghi doanh thu phải chia cho các đơn vị trực thuộc khác:
Nợ TK 511(5115)- Xác định doanh thu đơn vị được hưởng
Có TK 336 ( 33638)- Phải trả về các khoản khác
– Cuối kỳ kết chuyển doanh thu thanh toán với bưu điện tỉnh:
Nợ TK 511(5115)- Xác định doanh thu đơn vị được hưởng
Có TK 336(33631)- Phải trả về kinh doanh dịch vụ BC- VT .
– Thanh toán bù trừ doanh thu và chi phí kinh doanh dịch vụ BC- VT với bưu điện tỉnh:
Nợ TK 336 (33631) – Phải trả về kinh doanh dịch vụ BC- VT
Có TK 136 (13631)- Phải thu về dịch vụ BC- VT
– Thanh toán thuế GTGT phải thu và thuế GTGT phải trả với bưu điện tỉnh:
Nợ TK 336 (33635) – Phải trả về thuế GTGT
Có TK 136 (13635) – Phải thu về thuế GTGT
– Toàn bộ chi phí và doanh thu về kinh doanh bưu chính, viễn thông bưu điện huyện thanh toán với bưu điện tỉnh, bưu điện huyện không xác định lãi, lỗ các nghiệp vụ kinh doanh này.

b. Trình tự kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh ở bưu điện tỉnh.
-Khi phát sinh doanh thu dịch vụ BC- VT tại bưu điện tỉnh ghi:
Nợ TK 111, 112, 131
Có TK 511 (51131)- Doanh thu cung cấp dịch vụ BC- VT
Có TK 333 (3331)- Thuế GTGT
– Khi phát sinh các khoản giảm doanh thu: Doanh thu chấp nhận chiết khấu thương mại, chấp nhận giảm giá cước, doanh thu bị khách hàng trả lai, kế toán ghi:
Nợ TK 521, 531, 532
Nợ TK 333(3331) -Thuế GTGT
Có TK 111, 112, 131…
– Kết chuyển các khoản làm giảm doanh thu tại bưu điện tỉnh, kế toán ghi:
Nợ TK 511 (51131)- Doanh thu cung cấp dịch vụ dịch vụ BC- VT
Có TK 521, 531, 532
– Kết chuyển doanh thu thuần tại bưu điện tỉnh:
Nợ TK 511(51131)- Doanh thu cung cấp v dịch vụ BC- VT
Có TK 511(5115)- xác định doanh thu đơn vị được hưởng
– Xác định doanh thu và thuế GTGT mà bưu điện điện tỉnh phải chia cho các đối tác:
Nợ TK 511(5115) – Xác định doanh thu đơn vị được hưởng
Nợ TK 333 (3331)- Thuế GTGT
Có TK 336(33683) – Phải trả cước BC- VT phân chia giữa các đơn vị thành viên .
Có TK 338 (3386) – Phải trả cước BC- VT phân chia cho các đối tác ngoài tổng công ty .
– Xác định doanh thu bưu điện tỉnh được chia, kế toán ghi:
Nợ TK 136 (13683)- Phải thu cước BC- VT được chia giữa các đơn vị thành viên .
Nợ TK 138 (1386)- Phải thu cước BC- VT được chia của các đối tác ngoài tổng công ty.
Có TK 511(5115) – Xác định doanh thu đơn vị được hưởng
Có TK 333(3331) – Thuế GTGT

Thanh toán doanh thu và thuế GTGT với các bưu điện huyện:
– Xác định doanh thu dịch vụ BC- VT phải thu từ các bưu điện huyện:
Nợ TK 136(13631)- Phải thu về kinh doanh dịch vụ BC- VT
Có TK 511(5115)- Xác định doanh thu đơn vị được hưởng
– Xác định thuế GTGT đầu vào phải thanh toán với bưu điện huyện:
Nợ TK 133(1331)- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 336 (33635)- Phải trả về thuế GTGT
– Xác định thuế GTGT đầu ra ở các bưu điện huyện:
Nợ TK 136 (13635)- Phải thu về thuế GTGT.
Có TK 333 (3331)- Thuế GTGT
– Thanh toán thuế GTGT đầu vào với thuế GTGT đầu ra ở các bưu điện huyện:
Nợ TK 336 (33635)- Phải trả về thuế GTGT
Có TK 136 (13635)- Phải thu về thuế GTGT
Thanh toán doanh thu với tổng công ty.
– Chênh lệch doanh thu bưu điện tỉnh được hưởng lớn hơn doanh thu thực hiện thuần, được tổng công ty cấp bổ sung, kế toán bưu điện tỉnh ghi:
Nợ TK 136 (13621) – Phải thu về kinh doanh BC- VT
Có TK 511(5115)- Xác định doanh thu đơn vị được hưởng
– Khi nhận được tiền tổng công ty cấp, kế toán ghi:
Nợ TK 111, 112,…
Có TK 136 (13621)- Phải thu về kinh doanh BC- VT
– Chênh lệch doanh thu thực hiện thuần lớn hơn doanh thu được hưởng, bưu điện tỉnh phải nộp cho tổng công ty, kế toán ghi:
Nợ TK 511(5115)- Xác định doanh thu đơn vị được hưởng
Có TK 336 (33621)- Phải trả về kinh doanh BC- VT
– Khi nộp tiền cho tổng công ty, ghi :
Nợ TK 336 (33621)- Phải trả về kinh doanh BC- VT
Có TK 111, 112,…

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại bưu điện tỉnh:
– Kết chuyển doanh thu bưu điện tỉnh được hưởng:
Nợ TK 511 (5115)- Xác định doanh thu đơn vị được hưởng
Có TK 911 (9113)- Xác định kết quả kinh doanh BC- VT
-Kết chuyển trị giá vốn hàng bán:
Nợ TK 911 (9113)- xác định kết quả kinh doanh BC- VT
Có TK 632 (6323)- Giá vốn dịch vụ BC-VT.
– Chi phí bán hàng, chi phí QLDN phát sinh tại bưu điện tỉnh, kế toán ghi:
Nợ TK 641- Chi phí bán hàng.
Nợ TK 642- Chi phí QLDN
Có TK liên quan
– Cuối kỳ kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:
Nợ TK 911 (9113)- Xác định kết quả kinh doanh BC- VT
Có TK 641, 642
– Kết chuyển lãi:
Nợ TK 911 (9113)- xác định kết quả kinh doanh BC- VT
Có TK 421- Lợi nhuận chưa phân phối
– Kết chuyển lỗ:
Nợ TK 421- Lợi nhuận chưa phân phối
Có TK 911 (9113)- Xác định kết quả kinh doanh BC- VT

c. Trình tự kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh ở tổng công ty bưu chính viễn thông.
– Phản ánh doanh thu phát sinh tại tổng công ty:
Nợ TK 111, 112, 131
Có TK 511 (51131)- Doanh thu cung cấp dịch vụ BC- VT
Có TK 333(3331)- Thuế GTGT
– Các khoản giảm doanh thu phát sinh ghi:
Nợ TK 521, 531, 532
Nợ TK 333 (3331)- Thuế GTGT
Có TK 111, 112, 131…
– Kết chuyển các khoản làm giảm doanh thu:
Nợ TK 511 (51131)- Doanh thu cung cấp dịch vụ BC- VT
Có TK 521, 531, 532
– Kết chuyển doanh thu thuần:
Nợ TK 511(51131)- Doanh thu cung cấp dịch vụ BC- VT
Có TK 511(5115)- Xác định doanh thu đơn vị được hưởng.
– Phản ánh doanh thu các bưu điện tỉnh phải nộp cho tổng công ty:
Nợ TK 136 (13621)- Phải thu về kinh doanh BC- VT
Có TK 511(5115)- Xác định doanh thu đơn vị được hưởng
– Phản ánh doanh thu tổng công ty phải cấp cho các bưu điện tỉnh, kế toán ghi:
Nợ TK 511(5115)- Xác định doanh thu đơn vị được hưởng
Có TK 336 (33621)- Phải trả về kinh doanh BC- VT
– Kết chuyển doanh thu để xác định kết quả :
Nợ TK 511 (5115)- Xác định doanh thu đơn vị được hưởng.
Có TK 911 (9113)- Xác định kết quả kinh doanh BC- VT
– Kết chuyển trị giá vốn hàng bán:
Nợ TK 911 (9113)- Xác định kết quả kinh doanh BC- VT
Có TK 632- Giá vốn dịch vụ BC-VT.
– Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí QLDN:
Nợ TK 911 (9113)- xác định kết quả kinh doanh BC- VT
Có TK 641, 642
– Kết chuyển lợi nhuận:
+ Lãi ghi:
Nợ TK 911 (9113) xác định kết quả kinh doanh BC- VT
Có TK 421- Lợi nhuận chưa phân phối
+ Lỗ ghi ngược lại:
Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
Có TK 911 (9113) – Xác đinh kết quả kinh doanh BC-VT

 
Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính – kế toán:
-Tự động hạch toán các chứng từ thu, chi tiền theo từng loại tiền (nội tệ, ngoại tệ) giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu
– Dự báo dòng tiền thu, chi trong tương lai giúp doanh nghiệp tối ưu vòng quay vốn.
– Dịch vụ ngân hàng điện tử: Chuyển tiền điện tử; Tra cứu số dư tài khoản; Tra cứu lịch sử giao dịch; Tự động đối chiếu sổ phụ ngân hàng, tự động hạch toán các giao dịch thu, chi tiền tiền gửi ngay trên phần mềm.
– Cho phép tổng hợp công nợ phải thu theo từng khách hàng, nhân viên bán hàng, bộ phận bán hàng, thị trường, hợp đồng, đơn đặt hàng; hóa đơn, hạn nợ…
 
Để tìm hiểu thêm về phần mềm kế toán MISA SME.NET, anh chị kế toán click tìm hiểu thêm TẠI ĐÂY
 
Bài viết này hữu ích chứ?
Không