Phần mềm kế toán Những tính năng của phân hệ Bán hàng trong MISA SME.NET 2010

Những tính năng của phân hệ Bán hàng trong MISA SME.NET 2010

19874

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamPhân hệ Bán hàng cho phép người sử dụng theo dõi, hạch toán và quản lý các chứng từ liên quan đến bán hàng, thành phẩm, dịch vụ.
 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Đơn đặt hàng:
Chức năng Đơn đặt hàng cho phép người dung nhập đơn đặt hàng của khách hàng gửi tới.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Báo giá:
Chức năng Báo giá cho phép người dùng lập báo giá gửi khách hàng 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Tính lãi nợ:
Chức năng Tính lãi nợ cho phép người dùng cho phép người dùng tính tiền lãi đối với các khoản phải thu đã quá hạn. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Bán hàng chưa thu tiền:
Chức năng Bán hàng chưa thu tiền cho phép người dùng lập hóa đơn bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài nhưng vẫn chưa thu được tiền của khách hàng. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Thông báo công nợ:
Chức năng Thông báo công nợ cho phép người dùng lập thông báo công nợ và gửi cho khách hàng để đối chiếu. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Thu tiền khách hàng:
Chức năng Thu tiền khách hàng cho phép người dùng lập chứng từ thu tiền của khách hàng bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Bán hàng thu tiền ngay:
Chức năng Bán hàng thu tiền ngay cho phép người dùng lập chứng từ thu tiền, hóa đơn bán hàng trong trường hợp bán hàng thu tiền ngay. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Hàng trả lại giảm giá:
Chức năng Hàng trả lại giảm giá giúp người dùng nhập hóa đơn, chứng từ hàng bán bị trả lại hoặc giảm giá hàng bán. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Sổ chi tiết bán hàng:
Chức năng Sổ chi tiết bán hàng cho phép người dùng xem và in Sổ chi tiết bán hàng. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Tổng hợp công nợ phải thu:
Chức năng Tổng hợp công nợ phải thu cho phép người dùng xem và in báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Khách hàng:
Chức năng Khách hàng giúp người dùng khai báo và theo dõi danh sách Khách hàng có liên quan đến việc bán hàng của doanh nghiệp. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Nhân viên:
Chức năng Nhân viên giúp người dùng khai báo danh sách Nhân viên trong doanh nghiệp liên quan đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Kho:
Chức năng Kho giúp người dùng khai báo danh mục kho VTHH, CCDC tại doanh nghiệp để theo dõi và quản lý VTHH, CCDC theo từng kho. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChức năng Vật tư hàng hóa:
Chức năng Vật tư hàng hóa giúp người dùng khai báo và theo dõi danh mục VTHH tại doanh nghiệp.

Bài viết này hữu ích chứ?
Không