Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA
Tags Hạch toán tài khoản kế toán

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 635 – Chi phí tài...

TÀI KHOẢN 635 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Tài khoản 635 phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 632 – Giá vốn hàng...

TÀI KHOẢN 632 - GIÁ VỐN BÁN HÀNG Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ,...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 631 – Giá thành sản...

TÀI KHOẢN 631 - GIÁ THÀNH SẢN XUẤT Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 627 – chi phí sản...

TÀI KHOẢN 627 - CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 623 – chi phí sử...

TÀI KHOẢN 623 - CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG Tài khoản này dùng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 622 – Chi phí nhân...

TÀI KHOẢN 622 - CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp tham gia...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 621 – chi phí nguyên...

TÀI KHOẢN 621 - CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP Tài khoản này chỉ dùng để phản ánh chi phí nguyên liệu, vật...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 611 – mua hàng

TÀI KHOẢN 611 - MUA HÀNG Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 532 – giảm giá hàng...

TÀI KHOẢN 532 - GIẢM GIÁ HÀNG BÁN Tài khoản này dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán thực tế phát sinh và...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 531 – Hàng bán bị...

TÀI KHOẢN 531 - HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của số sản phẩm, hàng hoá bị...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 512- Doanh thu bán hàng...

TÀI KHOẢN 512 - DOANH THU BÁN HÀNG NỘI BỘ Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hoá,...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 511 – Doanh thu bán...

TÀI KHOẢN 511 - DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và...

Bài viết nổi bật