Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA
Tags Hạch toán tài khoản kế toán

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 466 – nguồn kinh phí...

TÀI KHOẢN 466 - NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HÌNH THÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 461 – Nguồn kinh phí...

TÀI KHOẢN 461 - NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 441 – nguồn vốn đầu...

TÀI KHOẢN 441 - NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 431 – quỹ khen...

TÀI KHOẢN 431 - QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 421 – lợi nhuận chưa...

Tài khoản 421 dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 419 – cổ phiếu quỹ

TÀI KHOẢN 419 - CỔ PHIẾU QUỸ Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 418 – các quỹ khác...

TÀI KHOẢN 418 - CÁC QUỸ KHÁC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 415 – quỹ dự phòng...

TÀI KHOẢN 415 - QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, sử...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 414 – quỹ đầu tư...

TÀI KHOẢN 414 - QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 413 – chênh lệch tỷ...

TÀI KHOẢN 413 - CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 412- Chênh lệch đánh giá...

TÀI KHOẢN 412 - CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 411- nguồn vốn kinh doanh

Tài khoản 411 dùng để phản ánh nguồn vốn kinh doanh hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh của doanh...

Bài viết nổi bật