Kiến thức Tài chính kế toán Phương pháp hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm – Tài...

Phương pháp hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm – Tài khoản 421

59630
Đầu mỗi năm, kế toán phải thực hiện kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước”. Hay còn gọi là hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm.
 
 

Kết cấu tài khoản 421

Bên Nợ:
 • Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Trích lập các quỹ của doanh nghiệp.
 • Chia cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu.
 • Bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu.
Bên Có:
 • Số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ.
 •  Số lỗ của cấp dưới được cấp trên cấp bù.
 • Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh.
Tài khoản 421 có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có:

 • Số dư bên Nợ:Số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý.
 •  Số dư bên Có: Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc chưa sử dụng.


Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

  

Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2

Tài khoản 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước: Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc các năm trước. Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trước, năm nay mới phát hiện.
Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước”.
Tài khoản 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ của năm nay.

Phương pháp hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

– Căn cứ để kết chuyển lãi lỗ từ năm trước sang năm đó chính là số dư của tài khoản 421: Lợi nhuận chưa phân phối:

– Tài khoản 421 có 2 tài khoản cấp 2:

 
 • TK 4211: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
 • TK 4212: Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.
– Để xác định được kết quả hoạt động doanh của năm trước thì chúng ta phải dựa vào số dư của TK 4212 Trên bảng cân đối phát sinh tài khoản của năm trước. Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ => Năm trước Doanh nghiệp LỖ
Kết chuyển lỗ, kế toán hạch toán:
 
 • Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước.
 • Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay.
 • Nếu TK 4212 có số dư bên Có => Năm trước Doanh nghiệp LÃI.

Kết chuyển lãi, kế toán hạch toán:
 •  Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay.
 • Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.
Ví dụ: số dư của TK 4212 trên bảng cân đối phát sinh tài khoản năm 2014 đang có số dư bên Nợ.
 
Cụ thể là Nợ 4212: 10.000.000 -> tức là năm 2014 cty này kinh doanh Lỗ 10 triệu

=> Sang năm 2015 đầu năm chúng ta phải kết chuyển Lỗ.

 • Nợ 4211: 10.000.000.
 • Có 4212: 10.000.000.
Chú ý: Đứng trên năm 2014 thì 10.000.000 tiền lỗ này là của năm nay tức là ở TK 4212 ( Bên nợ).

Còn sang năm 2015 thì số lỗ 10 triệu này là của năm trước nên phải ở TK 4211 ( Bên nợ).

 
>> Nhằm giúp các kế toán hạch toán các tài khoản một cách chính xác và nhanh chóng, phần mềm kế toán MISA đã ra đời. Phần mềm kế toán MISA sẽ tự động hạch toán các tài khoản, hóa đơn mua bán, hóa đơn điện tử đồng thời phát hiện sai sót và tự động xử lý kịp thời.
Để tham khảo chi tiết và dùng thử 16 phân hệ của phần mềm kế toán MISA, bạn vui lòng ấn:
voucher ưu đãi
Bài viết này hữu ích chứ?
Không