Kiến thức Tài chính kế toán Hạch toán chuyên sâu tài khoản 004 – Nợ khó đòi đã...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 004 – Nợ khó đòi đã xử lý

3456
Tài khoản này phản ánh các khoản nợ phải thu đã được xoá sổ, nhưng cần theo dõi để tiếp tục đòi nợ. Các khoản nợ khó đòi tuy đã xoá sổ trong Bảng Cân đối kế toán nhưng không có nghĩa là xoá bỏ khoản nợ đó, tuỳ theo chính sách tài chính hiện hành mà theo dõi để truy thu sau này nếu tình hình tài chính của người mắc nợ có thay đổi.

Tài khoản 004 phản ánh điều gì?

Tài khoản 004 phải phản ánh đầy đủ, chính xác các khoản kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán theo đúng quy định của chính sách tài chính hiện hành.
Trong đó, kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động (Hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt động tài chính…). Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ. Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này là số doanh thu thuần và thu nhập thuần.
Tài khoản 004 phản ánh điều gì

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 004 – Nợ khó đòi đã xử lý

 
Bên Nợ:
  • Số nợ khó đòi đã được xoá sổ trong bảng cân đối kế toán để tiếp tục theo dõi ngoài bảng.

Bên Có:

  • Số đã thu được về các khoản nợ khó đòi.
  • Số nợ khó đòi được xoá sổ theo quyết định của cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền, không phải theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán.
Số dư bên Nợ:
  • Số còn phải thu về nợ khó đòi cần tiếp tục theo dõi.
  • Khi thu được khoản nợ khó đòi đã được xoá sổ thì ghi tăng thu nhập khác của doanh nghiệp (nghiệp vụ trong Bảng Cân đối kế toán), đồng thời ghi Có TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý”. Trường hợp khoản nợ khó đòi đã xác định chắc chắn không thể đòi được nữa thì trình cấp có thẩm quyền quyết định xoá nợ. Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, ghi Có TK 004.
  • Kế toán chi tiết tài khoản này phải theo dõi cho từng đối tượng nợ và từng khoản nợ.
Nhằm giúp các kế toán hạch toán các tài khoản một cách chính xác và nhanh chóng, phần mềm kế toán MISA đã ra đời. Phần mềm kế toán MISA sẽ tự động hạch toán các tài khoản, hóa đơn mua bán, hóa đơn điện tử đồng thời phát hiện sai sót và tự động xử lý kịp thời.
Để tham khảo chi tiết và dùng thử 16 phân hệ của phần mềm kế toán MISA, bạn vui lòng ấn:
voucher ưu đãi

Theo Nice Accounting

Bài viết này hữu ích chứ?
Không