Kiến thức Tài chính kế toán Công việc kế toán giá thành công ty may mặc

Công việc kế toán giá thành công ty may mặc

1990

Công việc của kế toán giá thành công ty may mặc trải qua nhiều công đoạn, với mỗi công đoạn lại có các công việc khác nhau. Dưới đây là một số công việc của kế toán giá thành trong công ty may mặc:

 

1. Thực hiện công việc liên quan đến đơn hàng gia công, nguyên vật liệu nhận gia công, thành phẩm gia công

 

– Phòng kế toán tiếp nhận đơn hàng gia công từ phòng ban khác (phòng kinh doanh, ban giám đốc…) và cập nhât thông tin đơn hàng (khách hàng, các mặt hàng đặt, số lượng, đơn giá, ngày giao hàng dự kiến, các NVL tiếp nhận, số lượng, ngày giao NVL)

– Phòng kỹ thuật định giá tiền lương theo từng sản phẩm hoặc chi tiết sản phẩm theo công đoạn (nếu tính lương theo sản phẩm). Phòng kế toán tiếp nhận tổng đơn giá tiền lương theo từng sản phẩm
– Lập phiếu nhâp kho NVL khi nhận được NVL từ đơn vị thuê gia công theo đơn hàng. Chỉ có số lượng, không có giá vốn
– Lập phiếu xuất kho NVL cho gia công. Chỉ có số lượng, không có giá vốn
– Kế toán lên báo cáo theo dõi giữa NVL nhận được thực tế so với NVL ghi trên đơn hàng và chênh lệch
– Kế toán lên báo cáo theo dõi NVL thực tế nhận và NVL thực tế xuất, chênh lệch
– Kế toán lập phiếu nhập kho thành phẩm gia công và lên báo cáo thành phẩm gia công thực tế sản xuất so với số lượng trên đơn hàng và so sánh
– Kế toán lập phiếu xuất kho thành phẩm cho đơn vị thuê gia công chi tiết theo đơn đăt hàng
 
kế toán giá thành công ty may mặc

2. Tập hợp chi phí lương và chi phí sản xuất chung

 
– Chi phí lương: Hạch toán và tập hợp chi phí lương cho sản xuất vào cuối kỳ. Có thể chi tiết cho từng đơn hàng, công đoạn hoặc tập hợp chung
– Chi phí khấu hao TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước:Trích khấu hao theo tháng và phân bổ giá trị khấu hao tháng và phân bổ giá trị khấu hao cho sản xuất.
– Chi phí điện, nước, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí nguyên vật liệu phụ và chi phí bằng tiền khác: Hạch toán vào chi phí sản xuất.

3. Xác nhận và cập nhập dở dang 3.3. Xác định và cập nhật dở dang: 

Xác định số lượng, giá trị dở dang chi tiết theo kiểm kê, ước tính

4. Bút toán phân bổ chi phí lương, chi phí sản xuất chung và tính giá thành

Phân bổ chi phí lương, chi phí sản xuất chung: Thông thường kế toán nên chọn 1 tiêu thức phân bổ dùng chung cho 2 loại yếu tố chi phí này. Nếu đưa ra được đơn giá tiền lương thì có thể phân bổ theo tỷ lệ đơn giá tiền lương. Ngoài ra có thể phân bổ theo đơn giá gia công cho từng sản phẩm
Kế toán tính giá thành sản phẩm:

Giá thành sản phẩm i = Chi phí lương i + chi phí sản xuất chung i


Giá thành đơn hàng = Tổng giá thành các sản phẩm trong đơn hàng

kế toán giá thành công ty may mặc
 

5. Các báo cáo phục vụ quản lý giá thành gia công

 
a) Báo cáo sản xuất
 
– Báo cáo nhu cầu NVL: NVL kế hoạch, NVL thực nhận và so sánh
– Báo cáo sử dụng NVL: NVL thực nhận, NVL xuất sản xuất và so sánh
– Báo cáo tồn kho nhóm chỉ tiêu theo đơn hàng
b) Báo cáo chi phí sản xuất
– Báo cáo tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, chi phí trả trước dài hạn
– Báo cáo chi tiết, tổng hơp chi phí lương, chi phí chung, khoản mục phí
 
c) Báo cáo giá thành
– Giá thành theo sản phẩm, theo đơn hàng
 
– Bảng tính giá thành: thể hiện chi phí cấu thành sản phẩm theo từng Yếu tố chi phí, giá thành đơn vị, tổng chi phí, dở dang
d) Báo cáo đơn hàng
– Báo cáo thực hiện đơn hàng: Số lượng gia công theo đơn hàng, số lượng thực tế giao hàng và so sánh
– Báo cáo doanh số, lãi lỗ theo đơn đăt hàng
 
Phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà quản trị và kế toán. Phần mềm kế toán MISA SME.NET bao gồm 16 phân hệ phù hợp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính kế toán theo đúng Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Đăng ký dùng thử phần mềm tại đây:
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Bài viết này hữu ích chứ?
Không