Phần mềm kế toán Phần mềm kế toán trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo

Phần mềm kế toán trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo

472
phần mềm kế toán công ty truyền thông quảng cáo
Doanh nghiệp dịch vụ truyền thông, quảng cáo thường gặp khó khăn trong theo dõi doanh thu, chi phí. Với phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ truyền thông quảng cáo, trong đó, phần mềm đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ đặc thù như: Quản lý và cho ra báo cáo doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng; xuất báo cáo xuất nhập, tồn kho từng nguyên vậy liệu, công cụ hoặc kho hàng khuyến mãi; Cung cấp báo cáo lãi lỗ theo từng hợp đồng hoặc chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng; Cung cấp báo cáo tổng hợp chi phí theo khoản mục chi phí; báo cáo tổng hợp chi phí công trình, hợp đồng theo khoản mục chi phí. Cho phép doanh nghiệp dễ dàng tính toán giá thành của hợp đồng, dịch vụ.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamPhần mềm cho lĩnh vực truyền thông quảng cáo

1. Quản lý và cho ra báo cáo doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

2. Xuất báo cáo xuất nhập, tồn kho từng nguyên vật liệu, công cụ hoặc kho hàng khuyến mại

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

3. Cung cấp báo cáo lãi lỗ theo từng hợp đồng hoặc chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

4. Cung cấp báo cáo tổng hợp chi phí theo khoản mục chi phí; báo cáo tổng hợp chi phí công trình, hợp đồng theo khoản mục chi phí

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

5. Cho phép doanh nghiệp dễ dàng tính toán giá thành của các hợp đồng, dịch vụ

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ của ngành truyền thông, quảng cáo. Phần mềm kế toán MISA giúp doanh nghiệp quản lý tốt và hiệu quả các công tác tài chính – kế toán của doanh nghiệp mình.
dùng thử phần mềm
Bài viết này hữu ích chứ?
Không