Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010 bổ sung phân hệ Cổ đông

MISA SME.NET 2010 bổ sung phân hệ Cổ đông

2270

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamNhằm hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu của người sử dụng, phiên bản mới nhất MISA SME.NET 2010 đã bổ sung thêm 2 phân hệ mới: Phân hệ Quản lý cổ đông và Phân hệ Quản lý Ngân sách. Đặc biệt với phân hệ Quản lý cổ đông, MISA SME.NET 2010 sẽ giúp người dùng quản lý chi tiết tình hình phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, các nhà đầu tư mới cũng như các giao dịch giữa các cổ đông trong Công ty. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ luôn nắm được tình hình chi trả, thanh toán cổ tức cho các cổ đông tại thời điểm bất kỳ và gửi thông báo cho cổ đông một cách nhanh chóng, dễ dàng bằng thư, email, tin nhắn.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phân hệ Cổ đông


Phân hệ Quản lý cổ đông sẽ mang lại những lợi ích gì cho người sử dụng?

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamĐăng ký mua cổ phần:
Chức năng Đăng ký mua cổ phần sẽ giúp người sử dụng quản lý việc đăng ký mua cổ phiếu (số lượng đăng ký mua, số lượng được duyệt mua,…) của các cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư mới bên trong và bên ngoài doanh nghiệp phát hành. Phần mềm cũng sẽ Hỗ trợ sinh chứng từ thu tiền đăng ký mua cổ phần của các cổ đông (tự động liên kết đến phiếu Thu tiền hoặc Giấy báo Có ngân hàng)

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamSổ cổ đông:
Sổ cổ đông sẽ quản lý việc cấp mới, bổ sung Sổ chứng nhận cổ đông cho các cổ đông hiện hữu và cổ đông mới, cụ thể như:

        • Với mỗi đợt phát hành cổ phần, các cổ đông hiện hữu sẽ được cấp bổ sung giấy chứng nhận số lượng cổ phần sở hữu thêm. 
        • Với các cổ đông mới sẽ được cấp phát mới Sổ chứng nhận cổ đông.


Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChuyển nhượng:
Chức năng Chuyển nhượng sẽ quản lý các giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông trong công ty với nhau và giữa các cổ đông với các nhà đầu tư ngoài công ty phát hành. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChia cổ tức:
Chức năng Chia cổ tức giúp quản lý tình hình thanh toán chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của công ty. Ngoài ra còn hỗ trợ sinh chứng từ chi tiền thanh toán cổ tức cho các cổ đông (phần mềm tự động liên kết đến phiếu Chi hoặc Giấy báo Nợ ngân hàng, …….)

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamBáo cáo cổ tức phải trả :
Việc báo cáo cổ tức phải trả giúp người sử dụng theo dõi số cổ tức chia cho cổ đông nhưng chưa thực hiện chi trả ngay trong kỳ.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamCổ đông:
Chức năng Cổ đông giúp người dùng khai báo và quản lý danh sách cổ đông theo nhóm cổ đông (nhóm cổ đông là CBCNV, nhóm cổ đông là thành viên của Ban kiểm soát, nhóm cổ đông là cá nhân, tổ chức bên ngoài công ty….) về các thông tin ty như: mã cổ đông, tên cổ đông, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại, ….. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamLoại cổ phiếu:
Chức năng Loại cổ phiếu sẽ khai báo và quản lý các loại cổ phần phát hành của công ty như: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng; cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng; cổ phiếu ưu đãi biểu quyết,…

Bài viết này hữu ích chứ?
Không