Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010 tăng cường tính năng tính giá thành sản phẩm

MISA SME.NET 2010 tăng cường tính năng tính giá thành sản phẩm

5554

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamVới phân hệ Giá thành, phần mềm MISA SME.NET 2010 sẽ giúp người sử dụng không những tập hợp được chi phí mà còn phân bổ các chi phí này theo nhiều tiêu thức khác nhau. Ngoài ra khả năng tính giá thành chi tiết theo từng giai đoạn, từng hạng mục công trình và từng sản phẩm sẽ mang lại sự thuận lợi tối đa cho mọi loại hình doanh nghiệp như loại hình sản xuất, dịch vụ hay xây lắp. Đặc biệt với MISA SME.NET 2010, người sử dụng có thể tính giá thành một cách linh hoạt dựa trên nhiều phương pháp tính giá thành khác nhau như phương pháp giản đơn, phương pháp hệ số, phương pháp tỷ lệ và tự động tính giá thành đơn chiếc.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phân hệ Giá thành hỗ trợ tính Giá thành theo nhiều phương pháp

Đồng thời, mỗi chức năng trong phân hệ Giá thành cũng đem lại những lợi ích khác cho người sử dụng: 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamYếu tố chi phí:
Chức năng Yếu tố chi phí giúp người sử dụng khai báo các yếu tố chi phí cần thiết để tập hợp, theo dõi và quản lý chi phí phát sinh tại doanh nghiệp. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamCông việc:
Chức năng Công việc cho phép khai báo các công việc tại doanh nghiệp để tập hợp chi phí sản xuất phát sinh (đối tượng tập hợp chi phí). Việc khai báo công việc đồng thời khai báo các sản phẩm do công việc tạo ra nhằm giúp người sử dụng thực hiện việc tính giá thành cho từng sản phẩm. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamTập hợp chi phí:
Chức năng Tập hợp chi phí cho phép tập hợp các loại chi phí phát sinh có liên quan đến các các công việc đã xác định tại doanh nghiệp. Theo đó, chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến đối tượng nào thì khi hạch toán thì sẽ được tập hợp trực tiếp cho các đối tượng đó (thường là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp). Như vậy, đối với những khoản chi phí phát sinh liên quan đến nhiều đối tượng mà khi hạch toán kế toán không thể xác định được đối tượng cụ thể thì sẽ có sự tập hợp chung. Điều này giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi và quản lý các chi phí của doanh nghiệp mình. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamPhân bổ chi phí:
Chức năng Phân bổ chi phí nhằm hỗ trợ người sử dụng phân bổ các chi phí sản xuất đã tập hợp chung cho nhiều đối tượng theo một tiêu thức cụ thể như nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, định mức… 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamĐánh giá sản phẩm dở dang
Chức năng Đánh giá sản phẩm dở dang sẽ đánh giá những sản phẩm dở dang cuối kỳ để xác định phần chi phí sản xuất của sản phẩm đang dở dang đó đồng thời loại ra khỏi chi phí của sản phẩm hoàn thành trước khi tính giá thành đơn vị. Phần chi phí sản xuất trong sản phẩm dở dang này được tính toán căn cứ vào một phương pháp cụ thể (theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương…) do chính người sử dụng tự lựa chọn hoặc người sử dụng có thể tự nhập liệu vào. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamTính giá thành:
Chức năng Tính giá thành nhằm xác định tổng giá thành của các sản phẩm và giá thành đơn vị của sản phẩm hoàn thành. Từ đó, người sử dụng sẽ cập nhật giá nhập kho thành phẩm cho các phiếu nhập kho trong kỳ hoặc xác định giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao (nghiệm thu công trình). Ngoài ra việc thực hiện cập nhật giá xuất kho sẽ xác định giá vốn hàng bán cho các thành phẩm xuất bán trong kỳ. 


Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamThẻ tính giá thành:
Chức năng Thẻ tính giá thành cho phép người sử dụng xem và in số liệu về tổng giá thành sản phẩm và các giá thành đơn vị của từng sản phẩm hoàn thành.

Bài viết này hữu ích chứ?
Không