Kiến thức Hỏi đáp quyết toán thuế TNCN các trường hợp đặc biệt

Hỏi đáp quyết toán thuế TNCN các trường hợp đặc biệt

546

Không quyết toán thuế TNCN hay quyết toán thuế TNCN 2 nơi và nhiều thắc mắc khác liên quan đến quyết toán thuế TNCN là vấn đề mà nhiều người lao động quan tâm hiện nay. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những vấn đề về quyết toán thuế TNCN trong các trường hợp đặc biệt.

1. Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân có làm sao không

Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân có làm sao không là câu hỏi của nhiều tổ chức, cá nhân trả thu nhập hay người lao động khi thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN hằng năm.

1.1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 1 Sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”

Vì thế, các tổ chức và cá nhân trả thu nhập phải có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

 • Quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân được quy định tại khoản 3, điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC

“đ) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.”

Trường hợp nếu doanh nghiệp nộp chậm hoặc không nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thì sẽ bị phạt theo quy định tại Điều 9, thông tư 166/2013/TT-BTC

quyết toán thuế TNCN

| Đọc thêm: TẤT – TẦN – TẬT LƯU Ý, HƯỚNG DẪN KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2020

1.2. Cá nhân không quyết toán thuế TNCN

Các đối tượng quy định tại khoản 3, điều 21 thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

“Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo”

Vì vậy, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải nộp hồ sơ khai quyết toán trong các trường hợp:

 • Có số thuế TNCN phải nộp thêm
 • Có số thuế TNCN nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 90 kể từ khai kết thúc năm dương lịch, nếu quá thời hạn thì cá nhân sẽ bị phạt bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, trừ mức phạt tiền đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn quy định tại điều 107 Luật quản lý thuế

2. Cá nhân, tổ chức không phải quyết toán thuế tncn khi nào?

2.1. Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại khoản 3, điều 21 của thông tư 92/2015/TT-BTC thì cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không phải quyết toán thuế TNCN trong các trường hợp:

 • Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.
 • Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
 • Cá nhân được doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà doanh nghiệp hoặc bên bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

2.2. Doanh nghiệp không phải nộp quyết toán thuế TNCN khi nào?

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 21 của Thông tư 92/2015/TT-BTC thì những trường hợp sau doanh nghiệp không phải quyết toán thuế TNCN:

 • Doanh nghiệp không phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương tiền công, tức là trong năm không phát sinh trả tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động nếu thỏa mãn điều kiện: có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020

3. Quyết toán thuế TNCN từ hai nơi

3.1. Cá nhân có thu nhập từ hai nơi có được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán không?

Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 25, Khoản 2, Điểm d quy định về khai thuế, quyết toán thuế như sau:

“d) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:
d.1) Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.”

Như vậy cá nhân có thu nhập từ hai nơi có trách nhiệm tự khai quyết toán với cơ quan thuế mà không được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay.

Vì vậy, cá nhân có thu nhập từ hai nơi có trách nhiệm tự khai quyết toán với cơ quan thuế mà không được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay

Cá nhân có thu nhập từ hai nơi phải nộp quyết toán thuế trong các trường hợp:

 • Nếu cá nhân đó có số thuế TNCN phải nộp thêm.
 • Nếu cá nhân đó có số thuế TNCN nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

3.2. Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ hai nơi

Để thực hiện quyết toán thuế 2 nơi, cá nhân dùng các mẫu sau:

 • 02/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
 • 02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
 • 02/ĐK-NPT-TNCN: Đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh.
 • 02/TB-MST-NPT: Thông báo mã số thuế người phụ thuộc

3.3. Nơi nộp và thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN của cá nhân có thu nhập từ 2 nơi

 • Nơi nộp hồ sơ khai thuế của cá nhân có thu nhập tại hai nơi:

Theo quy định tại điểm c, khoản 2 điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó
+ Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại chi cục thuế nơi cá nhân đang cư trú

 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (quy định tại khoản 3, điều 10, thông tư 156/2013/TT-BTC)

| Đọc thêm: Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN năm 2020 mới nhất

4. Quyết toán thuế TNCN cho lao động thời vụ dưới 3 tháng

Thực hiện quyết toán thuế TNCN dưới 3 tháng đối với lao động thời vụ sẽ được áp dụng  như sau:

 • Trường hợp DN trả lương cho NLĐ từ dưới 2.000.000 đồng/lần (tháng): khi trả lương kế toán cần giữ lại CMDN photo của người đó. (Kèm theo: HĐLĐ, chứng từ thanh toán tiền lương, bảng chấm công..). Trường hợp này sẽ không khấu trừ thuế TNCN.
 • Trường hợp DN trả lương cho NLĐ từ 2.000.000 đồng/lần (tháng): khi trả lương, kế toán sẽ khấu trừ thuế 10% thuế TNCN trên thu nhập trước khi trả cho NLĐ.
 • Trường hợp DN trả lương cho NLĐ từ 2.000.000 đồng/lần (tháng) nhưng không khấu trừ 10%:

NLĐ cần làm bản cam kết 02/CK-TNCN – cam kết thu nhập sau khi trừ các khoản giảm trừ chưa tới mức phải khấu trừ thì kế toán tạm thời không khấu trừ thuế TNCN.

Điều kiện làm cam kết 02 (tại thời điểm làm cam kết):

 • Cá nhân làm bản cam kết 02/CK-TNCN phải có Mã số thuế tại thời điểm cam kết.
 • Chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên.
 • Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tự động cập nhật các biểu mẫu, nghị định, thông tư mới của Nhà nước giúp các doanh nghiệp, đồng thời phần mềm tự động nhắc nhở các doanh nghiệp hạn kê khai, quyết toán và nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế môn bài…giúp doanh nghiệp tránh bị xử phạt vì nộp muộn, nộp quá thời hạn. Doanh nghiệp dùng thử, trải nghiệm các tính năng mới của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tại link dưới đây:

> Đăng ký dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET tại đây
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không