Kiến thức Phần mềm kế toán Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp lĩnh vực tư vấn thiết...

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng

597

Tìm kiếm một phần mềm kế toán lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng, để hỗ trợ công tác tổng hợp chi phí, doanh thu, lãi lỗ theo từng hợp đồng là điều rất cần thiết.

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp lĩnh vực tư vấn – thiết kế xây dựng MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ của kế toán doanh nghiệp xây dựng như tính giá thành dịch vụ; Quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng; Theo dõi công nợ phải thu khách hàng và theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên theo từng hợp đồng.

Công việc cần làm của kế toán công ty tư vấn thiết kế xây dựng

Phương pháp hạch toán kế toán đối với công ty tư vấn thiết kế xây dựng

Công tác tính giá thành của kế toán trong công ty tư vấn thiết kế xây dựng

1. Tính giá thành dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng theo từng hợp đồng (bản vẽ)

  • Tính giá thành – hợp đồng

tính giá thành doanh nghiệp tư vấn - thiết kế xây dựng

  • Phân bổ chi phí chung

phân bổ chi phí doanh nghiệp tư vấn - thiết kế xây dựng

  • Tập hợp chi phí

tập hợp chi phí trực tiếp doanh nghiệp tư vấn - thiết kế xây dựng

2. Quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng (bản vẽ)

báo cáo lãi lỗ doanh nghiệp tư vấn - thiết kế xây dựng

3. Theo dõi công nợ phải thu khách hàng theo từng hợp đồng (bản vẽ)

tổng hợp công nợ phải thu doanh nghiệp tư vấn - thiết kế xây dựng

4. Theo dõi Công nợ tạm ứng nhân viên theo từng hợp đồng (bản vẽ)

theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên doanh nghiệp tư vấn - thiết kế xây dựng

Phần mềm kế toán MISA SME.NET chính là công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp lĩnh vực tư vấn – thiết kế xây dựng quản lý hiệu quả tình hình tài chính – kế toán của doanh nghiệp mình.

dùng thử phần mềm