Kiến thức Tài chính kế toán Mẫu sơ đồ kế toán bất động sản đầu tư theo Thông...

Mẫu sơ đồ kế toán bất động sản đầu tư theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1914
Tại Điều 39 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định, Tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm bất động sản đầu tư của doanh nghiệp theo nguyên giá, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng tương tự như TSCĐ. 
 
BĐS đầu tư gồm: Quyền sử dụng đất, nhà hoặc một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích quản lý hoặc bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
 
 
Dưới đây là mẫu sơ đồ kế toán bất động sản đầu tư theo Thông tư 200/2014/TT-BTC:

1. Sơ đồ kế toán tổng hợp tăng, giảm bất động sản đầu tư

 

Các nghiệp vụ kinh tế làm tăng hoặc giảm bất động sản đầu tư, được tóm tắt bằng sơ đồ dưới đây:

 
sơ đồ kế toán

2. Sơ đồ kế toán chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu bất động sản đầu tư

Một số nghiệp vụ kinh tế xảy ra làm phát sinh các khoản chi phí sau ghi nhận ban đầu bất động sản đầu tư. Các khoản chi phí này nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định thì được phép ghi tăng nguyên giá BĐSĐT, hoặc ghi vào chi phí phát sinh trong kỳ. Các nghiệp vụ đó được tóm tắt bằng sơ đồ sau:
 
sơ đồ kế toán chi phí phát sinh

3. Sơ đồ kế toán bán, thanh lý bất động sản đầu tư

Các giao dịch kinh tế liên quan đến bán, thanh lý bất động sản đầu tư được tóm tắt bằng sơ đồ kế toán sau:
sơ đồ kế toán bán bất động sản

4. Sơ đồ kế toán cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư

Các giao dịch kinh tế liên quan tới việc cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư được tóm tắt bằng sơ đồ sau:
 
sơ đồ cho thuê bất động sản
form-news
 
Phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà quản trị và kế toán. Phần mềm kế toán MISA SME.NET bao gồm 16 phân hệ phù hợp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính kế toán theo đúng Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Đăng ký dùng thử phần mềm tại đây:
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không